KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. İbrahim ERDAL

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Tarih Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ibrahim.erdal@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: erdal_ibrahim@yahoo.com
Telefon: 03542421021 / 2619 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Anamur / 1970

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiAnkara Üniversitesi / Dil ve Tarih Coğrafya FakültesiTarihTürkiye Cumhuriyeti Tarihi2006
Yüksek LisansPamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTarih1998
LisansAtatürk Üniversitesi / Fen Edebiyat FakültesiTarih1994

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1995 - 1998 : Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 1998 - 2006 : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2007 - 2016 : Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yrd. Doç. Dr.
 • 2016 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2009 - 2011 : Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2009 - 2011 : Fen Edebiyat Fakültesi Açıköğretim Koordinatörlüğü
 • 2011 - 2012 : Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı
 • 2012 - 2016 : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
 • 2018 - 2020 : Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • 1- ERDAL, İbrahim; “Rumeli ve Anadolu Muhacirlerinde Kimlik ve Vatan Algısı” Milli Folklor Dergisi, Cilt:11, Yıl:20, Sayı: 81-Mart, Ankara 2009
 • 2. ERDAL, İbrahim, "Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinin Tanıtımında Folklorun Kullanımı (1920-1960)", Milli Folklor, C:17, Yıl: 33, S:129, Bahar 2021
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1- ERDAL, İbrahim, “Amerikan Arşiv Belgelerine Göre İzmir’in Boşaltılması Ve Rum Göçmenlere Yardım Konusu”, Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı: 21 Ankara 2009 (MLA)
 • 2- ERDAL, İbrahim, “Atatürk Dönemi Türk-İran İlişkileri ve Sadabad Paktı” Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:34, Ankara 2012 (MLA)
 • 3- ERDAL, İbrahim, “Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk-Irak İlişkileri ve Sadabad Paktı” The Journal of Academic Social Science Studies, , Ekim 2012 Cilt:5/5, Ekim 2012 (MLA, ASOS)
 • 4- ERDAL, İbrahim, “Batı Avrupa (İngiltere - Fransa) ile Yugoslavya, Makedonya ve Macaristan Kamuoyunda Balkan Antantı”, History Studies, International Journal of History, Kasım 2010 Sayı 4, Samsun (ASOS, EBSCO)
 • 5- ERDAL, İbrahim; “Türk Tarih Tezi Açısından Halkevlerinin Türk Dili ve Türk Kültürü Üzerine Faaliyetleri: Yozgat Halkevi Örneği”, Folklor Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 78, Mart 2014 (MLA, EBSCO)
 • 6- ERDAL, İbrahim; “Atatürk Dönemi Nüfus Politikasına Göre, İç İskân Uygulamaları”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl / Year: 14 ; Sayı / Number 21; Güz 2016 (MLA)
 • 7- ERDAL, İbrahim; ; “Muhalif Tan ve Vatan Gazetelerine Göre; Savaş Döneminde (1940–1945) İktisadi Uygulamalar ”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı: 12, Temmuz 2016 (ASOS, EBSCO)
 • 8- ERDAL, İbrahim; “Erken Cumhuriyet (1923-1938) Döneminde Yozgat’ta Mübâdil ve Mülteciler İskânı Uygulamaları ”, Atatürk Yolu, Sayı;59; Bahar 2016 (ASOS, EBSCO)
 • 9- ERDAL, İbrahim; “Türk Modernleşme Sürecinde; İttihat ve Terakki’den Demokrat Partiye Siyasal Parti Programlarında Laiklik Anlayışı”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:10, S:49, Nisan 2017 (MLA, EBSCO)
 • 10- ERDAL, İbrahim; “Erken Cumhuriyet Dönemi (1920-1938) Büyükelçilik Raporlarında Trabzon-Tebriz Transit Yolu Projesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl / Year: 15 ; Sayı / Number 23; Güz 2017 (MLA)
 • 11- ERDAL, İbrahim, "MHP'nin Türk kimliği ve Türk Milliyetçiliği Anlayışı ve Türk Dünyasına Bakışı" Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, C:2, S:3, Ocak 2020 (ASOS)
 • 12. ERDAL, İbrahim; Türk Dış İşleri Bakanlığının Raporuna Göre, Hatay Meselesi Bağlamında 1938 Türkiye-Fransa Müşterek Beyannamesinin Suriye, Bulgar ve Yunan Basınına Yansıması", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:10, S:20, Temmuz 2020 (ASOS, EBSCO)
 • 13. ERDAL, İbrahim; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yabancı İşçi ve Uzman İstihdamı Politikası; Hereke Kumaş Fabrikası Örneği", Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C:39, S:67, Mart 2020 (TÜBİTAK/ULAKBİM, INDEX ISLAMICUS)
 • 14. ERDAL, İbrahim; "Türkiye ve İran: Meşrutiyet Süreçlerinde Cumhuriyet Üzerine Tartışmalar", TÜRKİZ, Siyaset ve Kültür Dergisi, YIL:6, S:35, 2015 (ASOS)
 • 15- ERDAL, İbrahim, "1950-1980 Dönemi Türk-İran İlişkileri Bağlamında Kurulan Dostluk Cemiyetleri" Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, C:2, S:4, Temmuz 2020 (ASOS)
 • 16. ERDAL, İbrahim, "Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Kalkınma bağlamında kurulan Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Tiftik Cemiyeti ve Faaliyetleri", History Studies, C:12, S:4 Ağustos 2020 (ASOS, EBSCO)
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • 1- ERDAL, İbrahim; “ Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcuları ile Yapılan Nakil Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2003, Yıl:16, Sayı:31–32, Ankara
 • 2- ERDAL, İbrahim;“ Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu Konstantin’in İhracı Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2004, Yıl:17, Sayı:33–34, Ankara
 • 3- ERDAL, İbrahim;“ Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayri mübadil Konusu ve Mübadeleden Iskat (Çıkma) Yolları”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ocak 2014, C:180, Özel Sayı, Ankara
 • 4- ERDAL, İbrahim; “Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXV, Sayı:40, Kasım 2006
 • 5- ERDAL, İbrahim; “ Türk Basınına Göre Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, Yıl:17, Sayı:35–36, Ankara
 • 6- ERDAL, İbrahim; “II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’nin İktisadi Politikaları ve Muhalefet”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:9, S:1,Yıl: 2007, Sakarya.
 • 7- ERDAL, İbrahim;“Muhacirlerin İskânında Türk Ordusu ve Hilal-i Ahmer’in Yardım Faaliyetleri”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 2007, Ankara
 • 8- ERDAL, İbrahim; Anamur’da Yerleşik Yörük-Türkmen Aşiretleri ve Kıbrıs’a İskânları Konusu”, Anadolu’da Yörükler ( Tarihsel ve Sosyolojik İncelemeler), Phoenix Yayınevi Ankara, 2007 (Kitapta Bölüm)
 • 9- ERDAL, İbrahim; Cumhuriyet Döneminde Yörüklerin İskânı Konusu, “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 (Kitapta Bölüm)
 • 10- ERDAL, İbrahim, “Türkiye’de Devletçilik Uygulamaları ve Basında Liberal Muhalefet (1940–1945)” Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı:7 Güz 2008
 • 11- ERDAL, İbrahim, “Cumhuriyetin Oluşum Süreci ve Dönemin Türk Basınında Cumhuriyet Algısı”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13, Ankara 2009
 • 12- ERDAL, İbrahim, “Ermeni Komitecilerin Ermeniler ve Diğer Gayrimüslimlere Yaptığı Baskı ve Saldırılar” Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009 (Kitapta Bölüm)
 • 13.- ERDAL, İbrahim, “Bulgaristan Kamuoyunun Bakış Açısında Balkan Antantı”, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010/2 Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ağustos 2011 Ankara
 • 14.- ERDAL, İbrahim, “Türk Basınına Göre 1930 Yerel ve 1935 Genel Seçimlerinde Yahudiler”, Türk Siyasal ve Sosyal Hayatında YAHUDİLER, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Ekim 2011 (Kitapta Bölüm)
 • 15- ERDAL, İbrahim, “Cumhuriyet Halk Fırkasından Demokrat Partiye; Siyasi Partilerin Programlarında Nüfus Politikası ”, Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER Armağanı, Eylül 2012 (Kitapta Bölüm)
 • 16- ERDAL, İbrahim, “Yunanistan Kamuoyunun Bakış Açısında Balkan Antantı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXX, Sayı:50, 2011
 • 17- ERDAL, İbrahim, “Ülkü Mecmuasına Göre Erken Cumhuriyet Dönemi (1923–1938) Nüfus Politikası” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:12, Sayı: 48 Güz 2011 (ASOS, EBSCO)
 • 18- ERDAL, İbrahim, “Türk Siyasi Kimliğinin Gelişim Süreci ve Cumhuriyet Döneminde Kimlik İnşası Açısından Kurumlar”, Türk Kültürü El Kitabı, Grafiker Yayınevi, Ankara 2015.
 • 19- ERDAL, İbrahim “Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920-1938) Türk-Afganistan İlişkileri ve Sadabad Paktı” , Berna TÜRKDOGAN Uysal Armağanı, Antalya 2014 (Kitapta Bölüm)
 • 20- ERDAL, İbrahim “Alparslan Türkeş’in Kalkınma Modelinde Köycülük ve Köycülüğün MHP Program ve Seçim Beyannamelerine Yansıması”, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 100. Yılı Armağanı, Berikan Yayınevi, Ankara 2018 (Kitapta Bölüm)
 • 21- ERDAL, İbrahim, "Tarihin Kimlik ve Kültür ile İlişkisi Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Kurumsal Yapılarda Türk Kimliğinin İnşaa Süreci", Ed: Hayati Beşirli-Zeynep Serap T. Aksürmeli, Kültür ve Kimlik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Siyasal Yayınevi, Ankara 2020 (Kitapta Bölüm)
 • 22- ERDAL, İbrahim, "Nüfus Mübadelesinin Kimsesiz Ötekileri: Ortodoks Karamanlı Türkler", Mübadele Yazıları I, Rumeli Üniversitesi Yayını, İstanbul 2020 (Kitapta Bölüm)
Diğer Ulusal Makale
 • 1- ERDAL, İbrahim; “Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Ardındaki Gerçek; Stratejik Mücadele ve Propaganda Faaliyetleri” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:6 Haziran 2008, Yozgat
 • 2- ERDAL, İbrahim; “Türklerde At Kültürü ve Çövgen (Polo) Oyununun Tarihi” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:8 Ağustos 2008, Yozgat
 • 3- ERDAL, İbrahim; “Milli Mücadele Dönemi Yozgat Mebusları 1919–1923” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:10 Ekim 2008, Yozgat
 • 4- ERDAL, İbrahim; “Sovyet Rusya Sonrası Transkafkasya Enerji Yolu Projeleri Ve Türkiye-I” Şehriyar, Yıl:2, Sayı:12 Şubat 2009, Yozgat
 • 5- ERDAL, İbrahim; Avrupa Birliği’nin Transkafkasya Projeleri Ve Türkiye–II, Şehriyar, Yıl:2, Sayı:13 Mart 2009 Yozgat
 • 6- ERDAL, İbrahim; “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Mebusan Meclisi Yozgat Mebusları 1908–1920” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:14 Temmuz 2008, Yozgat
 • 7- ERDAL, İbrahim; “Batı’nın Bilinçaltındaki Tarih ve Türk Karşıtlığı” Şehriyar, Yıl:2, Sayı:15 Ocak 2010, Yozgat

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 1- ERDAL, İbrahim; “ Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum Süreci ve Sosyal-İktisadi Değişimdeki Rolleri”, ICANAS International Congress of Asian and North African Studies, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10–15 Eylül 2007 Ankara
 • 2- ERDAL, İbrahim; “Amerikan Belgelerine Göre; Ermeni Milliyetinin Oluşumunda Misyonerlerin ve Yardım Kuruluşlarının Rolü”, Uluslararası II. Ermeni Araştırmaları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 22–24 Mayıs 2008 Kayseri
 • 3- ERDAL, İbrahim; “1934 Bulgar Basınında Balkan Antantı”, Uluslar arası I. Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 08–10 Nisan 2010, Tiran Arnavutluk
 • 4- ERDAL, İbrahim; “Atatürk Dönemi İskân Politikaları ve Göçmenlerin iskânı Uygulamaları (1920-1938)”, Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, 04–08 Kasım 2013, Eskişehir
 • 5- ERDAL, İbrahim; “Atatürk Dönemi Türk Bulgar İlişkileri ve Türk Azınlığın Hukuki Statüsü”, III. Uluslararası Türk Şöleni Sempozyumu, 17–19 Mayıs 2012, Erzurum
 • 6- ERDAL, İbrahim; "Lozan Antlaşması Öncesi ve Sonrasında Batı Trakya Türklerinin Eğitim Hakları ile İlgili Yapılan Yasal Düzenlemeler", Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2017 Antalya
 • 7- ERDAL, İbrahim; "Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye'nin İskân Politikaları ve Demokrat Parti Döneminde Balkanlardan Göç Politikası", III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6-9 Temmuz 2017, Üsküp Makedonya
 • 8- ERDAL, İbrahim, "Türkiye -Yunanistan Nüfus Değişimi Sürecinde İskan Komisyonları ve Mübadillerde Kimlik ve Vatan Algısı üzerine Bir Değerlendirme", 12. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, 1-2 Aralık 2018 Samsun
 • 9-ERDAL, İbrahim. "Soğuk Savaş Döneminde Kurulan Dostluk Cemiyetleri ve Dernekleri Bağlamında Türk-İran İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme", 10. Türkiye-İran İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Konya 12-14 Aralık 2018
 • 10. ERDAL, İbrahim, "Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Fırsatlar ve Sorunlar", Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 16-19 Mart 2021 Bişkek Kırgızistan

KİTAPLAR

 • 1- ERDAL, İbrahim; “Mübadele (Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan (1923–1925)”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Haziran 2012 (2. Baskı)
 • 2- ERDAL, İbrahim; “Halkevlerinin Kuruluşu, Yapısı ve Yozgat Halkevi (1932-1951)” Siyasal Yayınevi, Ankara Mart 2013
 • 3- ERDAL, İbrahim – BEŞİRLİ, Hayati; “Anadolu’da Yörükler (Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler)”, Phoenix Yayınları, Ankara, Şubat 2007
 • 4- ERDAL, İbrahim - BEŞİRLİ, Hayati; “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008
 • 5- ERDAL, İbrahim - KARAÇAVUŞ, Ahmet; “Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009
 • 6- ERDAL, İbrahim - ÖZGER, Yunus; “Türk Siyasal ve Sosyal Hayatında YAHUDİLER”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Ekim 2011
 • 7- ERDAL, İbrahim, "Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, Cumhuriyetin Milli Burjuva Oluşturma Girişimi", İdeal Kültür yayınevi, İstanbul 2021

DİĞER

PROJELER
 • Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı İçöz ve Türkiye Tiftik Cemiyeti Faaliyetleri
Son Güncelleme: 26.06.2021 01:04:55