KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Maliye Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: recep.temel@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: receptemel_55@hotmail.com
Telefon: 0 354 242 10 40 / 6614 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun / 1969
Uzmanlık Alanları: Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku,Kamu Maliyesi, Maliye Tarihi

DOSYALAR / DERS NOTLARI

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler ÜniversitesiTarihCumhuriyet Tarihi2009
Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSiyaset Bilimi1997
Lisansİstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler FakültesiKamu Yönetimi1991

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2011 - 2013 : Yrd.Doç.Dr (Bozok üniversitesi,Meslek Yüksek Okulu)
 • 2013 - 2018 : Yrd.Doç.Dr. (Bozok Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İktisat Bölümü)
 • 2018 - Devam Ediyor : Dr.Öğretim Üyesi (Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Maliye Bölümü))

İDARİ GÖREVLER

 • 2011 - 2013 : Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı
 • 2011 - 2013 : Bozok Üniversitesi MYO Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Bölüm Başkanlığı
 • 2011 - 2013 : Bozok Üniversitesi MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Bölüm Başkanlığı(Vekil)
 • 2014 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2014 - 2018 : Bozok Üniversitesi,İİBF, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2014 - 2018 : Bozok Üniversitesi,İİBF, İktisat Bölümü,İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2014 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi,İİBF, Maliye Bölüm Başkanlığı
 • 2015 - 2017 : Bozok Üniversitesi,Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Recep Temel,Fahri Seker, Yozgat ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma: Bozok Üniversitesi'nden Beklentiler Üzerine Nitel Bir Araştırma,İktisadiyat(Bingöl Üniversitesi,İİBF Dergisi-Uluslararası Hakemli Dergi), Cilt 1, Sayı 1, Yıl 1, Aralık 2017,s.249-289,ISSN:2587-229X
 • Recep Temel, Mustafa Kemal (Atatürk)'ün Maliye Politikalarına Etkisi, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi),Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2018,2018/2, s.1-25, ISSN:2587-2346,E-ISSN:2667-775X
 • Recep Temel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk Maliyesine Getirdiği Yenilikler, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –KIRGIZİSTAN, Sayı 71, Ocak-Şubat 2019, s.13-29, ISSN:1694-528X
 • Recep Temel, Türker Göksel, Şehir Ahlakı- Marka Şehir İlişkisi ve Çağdaş Belediyecilik Anlayışına Katkıları, Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(ASEAD), Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ,Cilt 6, Sayı 3, Mart 2019, s. 580-593, ISSN:2148-9963
 • Recep Temel, Poujade ve Sarı Yelekliler Hareketlerinin Vergi Grevi/verginin Reddi Olguları Etrafında Analizi, Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi),Cilt 2, Sayı 1, Mart 2019, s. 77-104, ISSN.2587-2346, E-ISSN:2667-775X
 • Recep Temel, (2019), Nizâmü’l Mülk’ün “Siyasetnâme” İsimli Eserindeki Malî Konuların Tespiti ve Değerlendirilmesi, International Journal of Public Finance, Cilt: 4, Sayı: 2, 189-204, E-ISSN: 2548-0499, DOI: 10.30927/ijpf.590632
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Recep Temel,“Osmanlıdan Cumhuriyete 1876.1921.1924 Anayasalarında Vergilendirme Yetkisi ve Gelişimi”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Yaz 2010, Sayı 102,s. 100-107
 • Recep Temel,"Ülkemiz Meslek Yüksekokullarının Müfredatında Yer Alan "Meslek Etiği" Dersinin Algılanması ve İyileştirmeye Yönelik Öneriler", ejoir, e-Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (Electronic Journal Of Occupational Improvement And Research), Yıl:2, Sayı:1, Mayıs 2014,s.30-45, Hakemli Dergi, ISSN:2147-8503
 • Recep Temel, Nurcan Çelebi,“Koçi Bey Risalelerinin Mali Açıdan Analizi, Türkiye Günlüğü Dergisi, Yaz 2017, Sayı 131, s.82-106, ISSN 1300-2767
 • Recep Temel,"İktisadi Liberalizmin Özal Dönemi Maliye Politikalarına Etkisi", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2017, 19 (33): 114-124, 2017 ISSN: 2147 - 7833,
 • Recep Temel,Berkan Karagöz,"6360 Sayılı Yasa'nın Yerel Yönetimler Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi",Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15, Haziran-2018, s. 117-132.
 • Recep Temel, Mustafa Kemal Atatürk'te "İstiklal-i Tam" Fikrinin İktisadi/Mali Açıdan Tezahürü, Türkiye Günlüğü Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi), Sayı 138, Bahar 2019, s. 55-75, ISSN:1300-2767
Diğer Ulusal Makale
 • Recep Temel, “87.Yıldönümünde Lozan Antlaşması ve Mali Bağımsızlık” Karadeniz İş Dünyası, Ekonomi ve Ticaret Yayını, Temmuz/Ağustos 2010
 • Recep Temel,“Paranın Dini Olur mu?”, Karadeniz İş Dünyası, Ekonomi ve Ticaret Yayını, Haziran 2011
 • Recep Temel,"Önce Patron mu İşçi mi Eğitilmeli?" Karadeniz İş Dünyası, Ekonomi ve Ticaret Yayını, Kış 2012
 • Recep Temel,"Ahlaksız Ekonomi" Karadeniz İş Dünyası, Kültür, Ekonomi ve Ticaret Yayını, İlkbahar 2014
 • Recep Temel, Müslüman 'İnandığın Gibi Yaşa!', Bozok İş Dünyası, İlim, Kültür ve Ticaret Yayını, Güz 2015/2016

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Recep Temel,“Bir Ekonomik Model Olarak “Özyönetim” ve Yugoslavya Uygulaması, 6.Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi , 8–9 Aralık 2012,Samsun-Türkiye(Bildiri-Tam Metin)
 • Recep Temel,"Ülkemiz Meslek Yüksekokullarının Müfredatında Yer Alan "Meslek Etiği" Dersinin Algılanması ve İyileştirmeye Yönelik Öneriler", 3.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 02-04 Ekim 2013, Ardahan-Türkiye
 • Recep Temel,"Gençlerin İstihdamında İş Ahlakının Önemi" Gençlik ve Kültürel Mirasımız Konulu Uluslararası Kongre, Ondokuzmayıs Üniversitesi-Gençlik ve Spor Bakanlığı,16-18 Mayıs 2014, Samsun-Türkiye(Bildiri-Tam Metin)
 • Recep Temel,Türker Göksel,Üniversite-Sanay İşbirliği:AB projeleri Kapsamında Afyonkarahisar Örneği,4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu(UMYOS),Yalova Üniversitesi,21-23 Mayıs 2015,Yolova-Türkiye (Özet Metin)
 • Recep Temel,"İktisadi Liberalizmin Özal Dönemi Maliye Politikalarına Etkisi", Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu, 3.3.2016, Ankara-Türkiye,(Bildiri-Tam Metin)
 • Recep Temel, Nurcan İğneci,,"1844 Tarihli Temettûat Defterlerine Göre Yozgat İlinde Vergi Mükellefleri ve Mükellefiyet Kaynakları", Uluslararası Bozok Sempozyumu,5-7 Mayıs 2016,Yozgat-Türkiye (Bildiri-Tam Metin)
 • Berkan Karagöz,Recep Temel, "Yozgat ili Yerel Yönetim Birimleri Yatırım Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi", III.Uluslararası Bozok Sempozyumu(Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı,03-05 Mayıs 2018 Yozgat/Türkiye
 • Recep Temel, Berkan Karagöz (2018), "1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Maliyesine Etkilerinin TBMM Tutanakları Üzerinden Analizi", 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, 24-26 Ekim 2018, Yozgat/Türkiye
 • Recep Temel, Muhammed Samancı, Berkan Karagöz, Özlem Bapbacı, Terörizm ve Ekonomik/MaliTerörizm",5th Internatıonal Symposıum on Multidisciplanry Studies (ISMS), 16-17 Kasım 2018,Ankara/Türkiye
 • Muhammed Samancı, Recep Temel, Berkan Karagöz, Özlem Bapbacı," Türkiye'de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", 5th Internatıonal Symposıum on Multidisciplanry Studies (ISMS), 16-17 Kasım 2018,Ankara/Türkiye
 • Recep Temel,Özlem Bapbacı,"6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Yönetimlerin Mali Yapısında Meydana Gelen Değişimler", Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu (Alanya International Local Goverments Symposium), 1-3 Kasım 2018 Antalya/Türkiye
 • Recep Temel, "Nizâmü'l Mülk'ün Siyasetnamesi'nin Mali Açıdan Analizi", 34.Uluslararası Maliye Sempozyumu(International Public Finance Conference), 24-27 Nisan 2019, Antalya/Türkiye
 • Recep Temel, "Mustafa Kemal Atatürk'te "İstiklâl-i Tam" Fikrinin İktisadî-Malî Açıdan Tezahürü”, 19 Mayıs'ın 100.Yıl Dönümünde Atatürk ve Türk İstiklali Uluslararası Sempozyumu,, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü- Anıtkabir Derneği, 15-18 Mayıs 2019, Ankara/Türkiye
 • Recep Temel, 2019, “Kutadgu Bilig’in Türk Maliye Tarihi Açısından Önemi”, Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, 3-5 Ekim 2019, Ankara/Türkiye
ULUSAL
 • Recep Temel,“Bosna-Hersek Savaşına Kadar Olan Süreçte ‘Boşnak’ Kimliğinin Sosyo-Kültürel Gelişimi”, 4.Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 4–5 Aralık 2010 4.Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı Samsun/Türkiye, Şubat 2011-Samsun, s.119-128
 • Recep Temel,"Gençlik ve İş Ahlakı", I. Akraba Türk Toplulukları Gençlik Kurultayı; Küresel Beşeri Sorunlar ve Gençlik, 28-29-30 Kasım-1 Aralık 2013, Eskişehir- Türkiye (Davetli Konuşmacı)
 • Fahri Seker,Recep Temel,Murat Çetin,"Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Ve Kayseri Örneği, 3.Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, 24-25 Nisan 2014,Kayseri/Türkiye
 • Recep Temel,Nurcan Çelebi,,"Koçi Bey Risalelerinin Mali Tarih Açısından Analizi",30.Türkiye Maliye Sempozyumu,20-24 Mayıs 2015 Antalya/Türkiye (Bildiri CD-Tam Metin)
 • Recep Temel,"Koçi Bey Risaleleri ile Katip Çelebi'nin 'Düsturu'l Amel li İslahi'l Halel'inin Mali Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi", 1.Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 8-9-10 Ekim 2015 Aksaray/Türkiye (Bildiri CD-Tam Metin)
 • Recep Temel,Gülçin Ülger Eroksal,İhsan Üstüntaş,"Adalet Meslek Yüksekokullarından Mezun Olanların Alanlarında İstihdamına İlişkin Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu,17-18 Mayıs 2016, Isparta/Türkiye
 • Recep Temel, Türk Yönetim Kültüründe Ahlaki Değerlerin Rolü, Harran 1.Ulusal Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Harran üniversitesi,30.04.2018,Şanlıurfa/Türkiye (Çağrılı Konuşmacı)

KİTAPLAR

 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Maliye Teşkilatı,Cedit Neşriyat, ISBN:978-975-7352-41-9, Ankara, Haziran-2016
 • "Koçi Bey Risaleleri ile Kâtip Çelebi'nin 'Düsturu'l Amel li İslahi'l Halel'inin Mali Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi", Türk İslam Siyasi Düşüncesi (Editörler: Mehmet AKINCI, Gökçe Nur ŞAFAK), Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Yayınları,1.Baskı, ISBN:978-605-66524-0-0 , Ankara, Nisan 2016, (Kitap Bölümü, s. 373-399)
 • Bosna-Hersek (Siyasi-İktisadi-Sosyo/Kültürel Yönleriyle),Cedit Neşriyat,ISBN-978--975-7352-49-5,Ankara,Ekim-2018
 • Temel, Recep; Samancı, Muhammed; Karagöz, Berkan & Bapbacı Özlem,Terörizm ve Ekonomik/Mali Terörizm, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar, Gece Kitaplığı Yayınları, (Editörler: Sevilay Özer, M. Selçuk Özkan), Ankara,2018, (Kitap Bölümü)
 • Samancı, Muhammed; Temel, Recep; Karagöz, Berkan & Bapbacı, Özlem , Türkiye’de 1960 ve 1980 Askeri Müdahalelerinin Maliye Politikalarına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar,Gece Kitaplığı Yayınları (Editörler: Sevilay Özer, M. Selçuk Özkan), Ankara, 2018, (Kitap Bölümü)
 • Recep Temel, Özlem Bapbacı, (2018), Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, (Editörler:Mehmet Mecek, Emin Parlak, Bekir Atasoy), Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-7895-11-0, Ankara, Aralık-2018, (Kitap Bölümü, s.1391-1403)
 • Recep Temel,Türker Göksel, Meslek Ahlâkı, Elit Kültür Yayınları, ISBN-978-605-9395-10-6, İstanbul, Kasım 2019

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Türk Siyasi Tarihinde Büyük Birlik Partisi (Siyasi Gelişimi,Fikri Kaynakları,Teşkilatlanma Yapısı,1993-2009,MÜHSİYAD Yayınları,Mart 2017, Ankara, ISBN 978-605-67326-0- (Dr. Öğretim Üyesi İsmail Özer İle Birlikte)
 • Türk Siyasi Tarihinde Büyük Birlik Partisi (Siyasi Gelişimi,Fikri Kaynakları,Teşkilatlanma Yapısı,1993-2009,Maarif Mektepleri Yayınları,Ekim 2017, Ankara, ISBN 978-605-9791-72-4 (Dr. Öğretim Üyesi İsmail Özer İle Birlikte)
PROJELER
 • Recep Temel,Leonardo da Vinci Mobility-Project 2012-1-TR1-LEO02-38179 "Bilişim Teknolojileri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun Serbest Çalışma (Freelance) Yeterlilikleri", 10 Aralık 2012-11 Ocak 2013 Essen/ALMANYA
 • Recep Temel(Proje Koordinatörü)"BOZOK ÜNİVERSİTESİ BÜYÜYOR YOZGAT KALKINIYOR”, Bilimsel Araştırma Projesi-Proje Kodu:6602aİİBF/16-8,Bitiş Yılı 2018
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Recep Temel, "Gençlik ve İş Ahlakı", Genç Akademi Merkezi-Yozgat,03.05.2014, Konferans
 • Recep Temel, "Gençlik ve İş Ahlakı" , EKSEN Eğitim Sendikası Samsun Şubesi, EKSEN Sağlık Sendikası Samsun Şubesi, Samsun,16.05.2014, Konferans
 • Recep Temel, "Sendika ve Ahlak" EKSEN Sendikaları Konfederasyonu, Ankara,06-07 Şubat 2015, Konferans
 • Recep Temel, "Gençlik, Farkında Olmadıklarımız ve Üniversite, Yozgat Anadolu Lisesi,06.03.2015,Konferans
 • Recep Temel, "Gençlik ve Farkındalık" , Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Konya İl Temsilciliği, Konya,21.03.2015
 • Recep Temel, "Gençlik ve Farkındalık", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Medeniyet, Kültür, Sanat ve Fikir Topluluğu, Samsun,08.05.2015
 • Recep Temel, "İslam Ticaret Ahlakı", Bozok Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yozgat,08.10.2015
 • Recep Temel, "Gençlik, Üniversite ve Farkındalık, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Yozgat,22.10.2015
 • Recep Temel, "Gençlik, Üniversite ve Farkındalık, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdağmadeni/Yozgat, 12.05.2016
 • Recep Temel, "Gençlik ve Farkındalık", Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yozgat,12.07.2016
 • Recep Temel, "Gençlerde Farkındalık Eğitimi ve Yurttaşlık Bilinci", Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sorgun/Yozgat, 20.10.2016
 • Recep Temel, "Unutma! Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün", Yozgat Anadolu Lisesi, Yozgat, 08.11.2016
 • Recep Temel, "Gençlik ve Farkındalık", Şehitler Fen Lisesi, Yozgat, 15.02.2017
 • Recep Temel, “Unutma! Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün”, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Yozgat, 04.11.2017
 • Recep Temel, “Unutma! Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün”, Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Akdağmadeni-Yozgat, 25.10.2017,
 • Recep Temel, “Unutma! Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün” Alperen ocakları Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Konya İl Temsilciliği, Konya, 04.11.2017
 • Recep Temel, “Unutma! Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün”, Sorgun Meslek Yüksek okulu, Sorgun/Yozgat, 20.12.2017
 • Recep Temel, "Bir Fikir ve Mücahede insanı Olarak S.Ahmet Arvasi", Bozok Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yozgat,30.12.2017
 • Recep Temel, "Unutma! Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün", Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Ankara, 03.03.2018
 • Recep Temel, "Unutma! Farkında Olduğun Kadar Güçlüsün", Avrupa Türk Birliği, Stuttgart/Almanya, 29.03.2018
 • Recep Temel, "Türk Yönetim Kültüründe Ahlaki Değerlerin Rolü", Bozok Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yozgat,04.05.2018
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2015Bitirme ÖdeviLisans2
2011Meslek EtiğiÖnlisans2
2016Yönlendirilmiş ÇalışmaÖnlisans2
2017Bitirme ÖdeviLisans2
2014Bitirme ÖdeviLisans2
2016Bitirme ÖdeviLisans2
2013Bitirme ÖdeviLisans2
2015Bitirme ÖdeviLisans2
2011Yönlendirilmiş ÇalışmaÖnlisans2
2016Kamu MaliyesiÖnlisans2
2011Araştırma Yöntem ve TeknikleriÖnlisans2
2017Bitirme ÖdeviLisans2
2016Bilimsel Araştırma TeknikleriÖnlisans2
2014Bitirme ÖdeviLisans2
2013Bitirme ÖdeviLisans2
2016Bitirme ÖdeviLisans2
2013Yönlendirilmiş ÇalışmaÖnlisans2
2012Yönlendirilmiş ÇalışmaÖnlisans2
2018Türk Vergi SistemiLisans3
2017VergiHukukuLisans3
2015Kamu Ekonomisi-IILisans3
2015Araştırma YöntemleriLisans3
2014Vergi HukukuLisans3
2013Kamu Ekonomisi-ILisans3
2017Türk Vergi SistemiLisans3
2016Kamu Maliyesi-ILisans3
2013Kamu Ekonomisi-IILisans3
2014Türk İktisat TarihiLisans3
2016Araştırma YöntemleriLisans3
2013Vergi HukukuLisans3
2015Kamu Ekonomisi-ILisans3
2015Türk İktisat TarihiLisans3
2017Kamu Maliyesi-ILisans3
2017Araştırma YöntemleriLisans3
2014Kamu Ekonomisi-ILisans3
2017Kamu Maliyesi-IILisans3
2014Araştırma YöntemleriLisans3
2016Vergi HukukuLisans3
2014Kamu Ekonomisi-IILisans3
2016Kamu Ekonomisi-IILisans3
2013Türk Vergi Sistemi UygulamalarıLisans3
2015Vergi HukukuLisans3
2011Türk Vergi SistemiÖnlisans4
2013Türk Vergi SistemiÖnlisans4
2012Genel İşletmeÖnlisans4
2012Vergi HukukuÖnlisans4
Son Güncelleme: 16.02.2020 11:48:19