KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi İlkgül KAYA ZENBİLCİ

Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi
Alt Birim: Sanat Tarihi Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: ilkgul.zenbilci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: ilkgulkaya@yahoo.com
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara / 1980
Uzmanlık Alanları: Bizans Sanatı, Bizans Minyatürlü El Yazmaları, Geç Roma Erken Bizans Dönemi Seramikleri, Bizans Mimarisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSanat Tarihi2017
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüSanat Tarihi2007
LisansHacettepe Üniversitesi / Edebiyat FakültesiSanat Tarihi2003

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı
 • 2013 - 2014 : Araştırma Görevlisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
 • 2014 - 2018 : Araştırma Görevlisi (Ankara Üniversitesi)
 • 2018 - Devam Ediyor : Hakem (Referee) - Türkoloji Araştırmaları / Turkish Studies Academic Journal (ISSN: 1308-2140)
 • 2018 - Devam Ediyor : Hakem (Referee) - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED)
 • 2018 - Devam Ediyor : Doktor Öğretim Üyesi
 • 2018 - Devam Ediyor : Hakem (Referee) - Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi / Journal of the International Scientific Research (e-ISSN 2536-4642)
 • 2019 - Devam Ediyor : Hakem (Referee) - IBAD Sosyal Bilimler Dergisi [IBAD Journal of Social Sciences]
 • 2019 - Devam Ediyor : Hakem (Referee) - Akademi Sosyal Bilimler Dergisi / Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • 2019 - Devam Ediyor : Hakem (Referee) - Akademik Hassasiyetler Dergisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2018 - Devam Ediyor : Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Ankara'daki Sovyet Rusya Elçilik Binaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (7), 110-127. (Yayın No: 1715448)
 • "Prehistorik Çağlardan Modernizme Dansın Anlamı: Tasvirler Üzerinden İkonografik Bir Analiz", History Studies, c. 10, s. 7, 2018, ss. 265-294
 • "Bizans Manastır Atölyelerinde Minyatürlü El Yazmalarının Üretim Teknikleri"/"Production Methods of Illuminated Manuscripts At The Workshops of Byzantine Monasteries", SOBİDER-The Journal of Social Sciences, iss. 30, November 2018, pp. 238-271.
 • SCHEDEL'İN DÜNYA TARİHİ/NÜRNBERG KRONİĞİ'NDE (LIBER CHRONICARUM) KONSTANTİNOPOLİS TASVİRLERİ/The Pictures Of Constantinople In "Die Schedelshe Weltchronik..." Hitit Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Dergisi ANARSAN Özel Sayısı, 11/2, October, 2018, pp.1107-1135.
 • Orta Çağ'a Ait Bir Yazıhane/Nakkaşhane Örneği Olarak Konstantinopolis'teki Galakrenai Manastırı ve Gregorios Nazianzenos'un Liturjik Homiliye Kopyası: Vat Gr 463/Galakrenai Monastery in Constantinople as an Example of Medieval Scriptorium and the Copy of Liturgical Homilies by Gregorios Nazianzenos: Vat.Gr.463, International Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol. 30, iss. 29, Aralık 2018, pp. 3881-3894
 • Italo Grek Üslubuna Bir Örnek Harley 5535 Londra British Library Harley Koleksiyonu An Example of Italo Greek Style Harley 5535 London the British Library Harley Collection. Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, 5(3), 48-73., Doi: http://dx.doi.org/10.17740/eas.art.2016?V5?03 (Yayın No: 2853871)
 • Orta Çağ'da Bizans El Yazmalarında Görülen Kompozisyonları", Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / HÜSBED, Aralık Sayısı, s. 1137-.1158.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Bizans Sanatında «Başmelek Mikhail'in Khonai Mucizesi», III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (26-28 Ekim 2017), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • "Münzevi Yaşam Fikrinin Bizans Tasvirlerindeki Yansımaları: Sütun Üzerinde Yaşayan Azizler", 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies ISMS (16-17 Kasım 2018), Ankara 2018. (TAM METİN BİLDİRİ)
ULUSAL
 • Paris Psalterionu (Cod. Gr. 139, Paris-Ulusal Kütüphane), VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Sanat ve Estetikte Asal Değerler: Mekan Zaman (27-29 Kasım 2012), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara.
 • British Library Koleksiyonlarındaki Bizans Minyatürlü El Yazmalarından Örnekler, VII. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Koleksiyonlar-Koleksiyonerler, Baniler-Sanatçılar (11-13 Mart 2015), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara.
 • Schedel'in Dünya Tarihi/Nürnberg Kroniği'nde (Liber Chronicarum) Konstantinopolis Tasvirleri, Uluslararası Antropoloji Arkeoloji Sanat Tarihi Sempozyumu ANARSAN (8-9 Ekim 2018), Hitit Üniversitesi, Çorum 2018. (TAM METİN BİLDİRİ)

KİTAPLAR

 • Trabzon Akçaabat'taki Başmelek Mikhail Kilisesi, (edt. Deniz ALTUN), Türkiye Alim Kitapları - OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken-Almanya.

DİĞER

ÖDÜLLER
 • Suna İnan Kıraç Vakfı Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Lisansüstü Proje Bursu
 • Konuralp-TY İnşaat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi Lisans Eğitimi Başarı Bursu
ATIFLAR
 • ÖZDİLEK, Banu. "Andriake Sinagogu'ndan Ele Geçen DSA Grubu Seramikler." Cedrus V, 2017, s. 354-dipnot 256, s. 393.
 • KÖRSULU, Hatice. "Kappadokia Komana'sı Geç Roma Seramikleri." Vir Doctus Anatolicus STUDIES IN MEMORY OF SENCER ŞAHİN Sencer Şahin Anısına Yazılar, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, s. 529-551'de s. 545.
 • DÜNDAR, Erkan. "Likya'da Seramik: Üretim ve Ticarete Genel Bir Bakış." Lukka'dan Likya'ya Sarpedon ve Aziz Nikolaos'un Ülkesi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 517.
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Organizasyon Komitesi Üyesi - VII. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Koleksiyonlar-Koleksiyonerler, Baniler-Sanatçılar (11-13 Mart 2015), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara
 • Organizasyon Komitesi Üyesi - "Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Bruno Taut-Modern Türk Mimarisini Yaratmak Sempozyumu" (15 Haziran 2015), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara
 • Bilim Kurulu Üyesi - Scientific Committee / 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies-ISAS 2018 November 30 - December 2, 2018, Samsun, Turkey
 • Bilim Kurulu Üyesi - Scientific Committee / ANTROPOLOJİ, ARKEOLOJİ, SANAT TARİHİ SEMPOZYUMU (ANARSAN 2018) (8-9 Ekim 2018) Çorum, TURKEY
 • Bilim Kurulu Üyesi / Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu - BİLTEK, Ankara, 21-22 Aralık.
DİĞER FAALİYETLER
 • Misafir Araştırmacı, Dipertimento dei Manoscritti-Sezione Manoscritti, Biblioteca Apostolica Vaticana-Citta del Vaticano
 • Kazı Ekibi Üyesi, Demre-Myra Hagios Nikolaos Kilisesi Kazıları
 • Kazı Ekibi Üyesi, Demre-Myra Hagios Nikolaos Kilisesi Kazıları
 • Kazı Ekibi Üyesi, Demre-Myra Hagios Nikolaos Kilisesi Kazıları
 • Kazı Ekibi Üyesi, Demre-Myra Hagios Nikolaos Kilisesi Kazıları
 • Kazı Ekibi Üyesi, Demre-Myra Hagios Nikolaos Kilisesi Kazıları
 • Kazı Ekibi Üyesi, Demre-Myra Hagios Nikolaos Kilisesi Kazıları
 • "Yozgat Türk İslam Eserleri Sergisi", Düzenleme Kurulu Üyesi, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi, Erdoğan Akdağ Kampusu 3-5 Mayıs 2018
Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39:38