KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
İdari Unvan: Dekan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: tansel@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: tansel@bozok.edu.tr
Doğum Yeri ve Tarihi: Arpaçay (Kars) / 1977
Uzmanlık Alanları: Muhasebe

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiErciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler FakültesiİşletmeMuhasebe Finansman2008
Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeMuhasebe Finansman2001
LisansErciyes Üniversitesi / Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği Bölümü1998

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1998 - 2008 : Araştırma Görevlisi
 • 2008 - 2016 : Yrd. Doç. Dr.
 • 2016 - Devam Ediyor : Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 • 2013 - 2019 : Dekan Yardımcısı
 • 2016 - Devam Ediyor : Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 2017 - Devam Ediyor : FakülteYönetim Kurulu Üyeliği
 • 2016 - 2019 : Senato Üyeliği

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Uzay Şaban, Hacıhasanoğlu Tansel (2004). İşletmelerimizin Enflasyon Muhasebesine Bakısı: Kayseri İlinde Bir Uygulama. Muhasebe Finansman Dergisi(21), 117-126.
 • Özkan Azzem, Hacıhasanoğlu Tansel (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özellikleri Ve Etik Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkiler. Niğde Üniversitesi İibf Dergisi, 5(2), 37-52.
 • Hacıhasanoğlu Tansel (2013). Hayvancılık Sektöründe Birleşik Maliyetleme: Yüz Baslık Süt İnekçiliği Tesisinde Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 32 (2), 199-224.
 • Hacıhasanoğlu Tansel (2014). Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme Yöntemi Ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2),47-64.
 • Hacıhasanoğlu Tansel, Karaca Nevran (2014). Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının Ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İs Tatmini Ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(4), 153-170.
 • Hacıhasanoğlu Tansel (2013). Sakarya İlinde Faaliyet Gösteren Bağımsız Muhasebecilerin Meslek Etiği Algılama Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 357-372.
 • Karaca Nevran, Hacıhasanoğlu Tansel, Demirci Şuayip Doğuş (2014). TMS 39 Ve TFRS 9 Standartları Kapsamında Endeks Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi- Bist 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(3), 247-272.
 • Hacıhasanoğlu Tansel, Karaca Nevran (2015). Potansiyel Muhasebe Meslek Mensuplarının Hile Algısı Üzerine Bozok Üniversitesi’nde Yapılan Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi IIBF Dergisi, 8 (1), 117-130.
 • Hacıhasanoğlu, Tansel Ve Ahmet Ünlü (2017), "Canlı Varlıkların TMS 41 ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Muhasebeleştirilmesi: Süt Üretim İşletmesi Uygulaması", International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) Volume: 3, Sayı: 9, 394-410.
 • Temiz, Hüseyin, Hacıhasanoğlu Tansel (2017), " Temettü Politikası, Temettü Dağıtım Oranı ve Finansal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), Cilt:9, Sayı.2, 133-149.
 • Hacıhasanoğlu, Tansel, Kurtoğlu, Ramazan Ve Selman Temiz (2017), "İmalat Ve Hizmet Sektörlerinde Pazarlama Giderlerinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) Volume: 3, Sayı:15, 432-443.
 • Çıraklı, Ümit, Dalkılıç, Sema ve Tansel Hacıhasanoğlu (2017), Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi, Karmaşık Uyarlamalı Sistemler: Sağlık Hizmetleri Açısından Bir Derleme, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) Volume: 3, Sayı:16, 330-343.
 • Temiz, Hüseyin, Dalkılıç, Elçin ve Tansel HACIHASANOĞLU (2017),” Yönetim Kurulu Yapısı Ve Kâr Yönetimi Uygulamaları: Bist İmalat Sektörü Örneği”, Business and Management Studies: An International Journal (BMIJ), Volume:5, Issue:4, pp. 119-136.
 • Hacıhasanoğlu, Tansel ve Ergin Kaya (2018), “Üretim İşletmelerindeki İç Kontrol Sisteminin COSO Standartlarına Uyum Derecesinin Belirlenmesi: Kocaeli İli Örneği”, Manas Journal of Social Studies, Cilt:7, Sayı:4, ss. 241-266.
 • Hacıhasanoğlu, Pınar, Kara, Mehmet ve Tansel Hacıhasanoğlu (2018), Üniversite Öğrencilerinin Helal Ürün Algı, Tutum ve Beklentileri: Bozok Üniversitesi Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Özel Sayı 2018 (Güz), ss. 129-146.
 • Hacıhasanoğlu, Tansel ve Dalkılıç, Elçin (2018), Maliyet Yapışkanlığı Hipotezinin Bist İmalat Sektörü Kapsamında Test Edilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 11, Sayı 3, ss. 1802-1808.
 • Temiz, Hüseyin, Hacıhasanoğlu, Tansel ve Nurettin ÖZDEMİR (2018), Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe Çalışanları ve Meslek Mensubu Adaylarının Hile Tutumları ve Raporlama Eğilimlerinin İncelenmesi: Yozgat Örneği, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 52, ss. 213-240.
 • Temiz, Hüseyin, Hacıhasanoğlu, Tansel ve Nurettin ÖZDEMİR (2018), Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi, Çankırı Karatekin s Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:8, Sayı: 2, ss. 137-155.
 • Hacıhasanoğlu, Tansel ve Ali Erdoğan, KOBİ’lerde Kurumsallaşma Düzeyinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkisi: İstanbul’da Faaliyet Yürüten İmalatçı KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 17, ss. 79-102.
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • 1. Hacıhasanoğlu Tansel, Karaca Nevran, Demirci Şuayip Doğuş (2012). Kobi’ler İçin TFRS'nin Getirdiği Yenilikler ve Uygulanabilirliği Üzerine Ankara İlinde Bir Araştırma. World of IFRS, Ekim, Kasım, Aralık Sayısı.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 1. Ayyıldız Sema Ülker, Hacıhasanoğlu Tansel (2013). Turkish Republic Governmental Accounting System. 12th World Congress Of Accounting Historians(3), 2451-2465. (Tam Metin Bildiri).
 • 2. Hacıhasanoğlu Tansel, Karaca Nevran, Demirci Şuayip Doğuş (2014). Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Eğitim Standartları Açısından Değerlendirilmesi: Devlet Üniversitelerinde Araştırma. 1.Uluslararası Muhasebe Ve Finans Sempozyumu Isaf 2012, 1(1), 392-410. (Tam Metin Bildiri).
 • 3. Ulusan Hikmet, Hacıhasanoğlu Tansel, Koçsoy Murat (2014). Türkıye’de Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Düzenlemeler ve UMS / UFRS’ye Uyum Sürecinde Gelinen Asama. 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 619-633. (Tam Metin Bildiri).
 • 4. Hacıhasanoğlu Tansel, Karaca Nevran, Demirci Şuayip Doğuş (2012). Kobi’ler İçin TFRS'nin Getirdiği Yenilikler ve Uygulanabilirliği Üzerine Ankara İlinde Bir Araştırma. 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, 163-189., Atıf Sayısı: 1 (Tam Metin Bildiri).
 • 5. Hacıhasanoğlu, Tansel, Kartal, Cihat ve Şaban Altın (2016), Küresel Pazarlama Yönetimi Yaklaşimiyla Çok Boyutlu Yönetsel Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi - Yozgat Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İhtiyaç Analizi, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 05-07 Mayıs 2016, Yozgat. 529-542.
 • 6. Hacıhasanoğlu, Tansel, Akgün, Zuhal ve Hacıhasanoğlu, Pınar (2018), “Yozgat Kent İmajı: Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı 03-05 Mayıs 2018.
 • 7. Hacıhasanoğlu, Tansel, Akgün, Zuhal ve Hacıhasanoğlu, Pınar (2018), “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Kapsamında Bozok Üniversitesinin Yozgat İli Ekonomisine Katkısı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği”, III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı 03-05 Mayıs 2018.
ULUSAL
 • 1. Hacıhasanoğlu Tansel, Karaca Nevran (2013). Kobi’ler İçin TFRS Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. 32. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu.
 • 2. Kurtoğlu, Ramazan, Tuğba Özbölük, Tansel Hacıhasanoğlu, (2013), “Marka Kişiliği Algısı: Cep Telefon Markaları Üzerine Bir Araştırma”, 18.Ulusal Pazarlama Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Ss. 257-268

KİTAPLAR

 • Hayvancılık Sektöründe Maliyet Hacim Kar Analizi (Büyükbaş Hayvancılık Alanında Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması) (2015). HACIHASANOGLU TANSEL, Gazi Kitabevi, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-605-344-224-0, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • Küreselleşmenin Sosyoekonomik Boyutları, “Küresel Ekonomide Muhasebenin Rolü” (2019), Hacıhasanoğlu, Tansel, Temiz, Hüseyin ve Tünay Aslan, Gazi Kitabevi, (Uluslararası Kitap Bölümü), ss. 147-171, ISBN: 978-605-344-960-7.

DİĞER

YÖNETİLEN TEZLER
 • • Ünlü, Ahmet, Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Muhasebe İşlemlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve 41 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS-41) Çerçevesinde İncelenmesi: 100 İneklik Bir İşletme Örneği, 2016.
 • • Kaya, Ergin, Üretim İşletmelerinde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli İli Örneği, 2018.
 • • Erdoğan, Ali, KOBİ’lerde Kurumsallaşma Düzeyinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkisi: İstanbul’da Faaliyet Yürüten İmalatçı Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma, 2018.
 • Tolga Çağlı, İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • • Başer, Burak, Canlı Varlık Sınıfının Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesinin Tekdüzen, BOBİ FRS -7 Ve TMS-41 Kapsamında Bir Örnek Uygulama Yardımıyla Açıklanması, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
PROJELER
 • Küresel Pazarlama Yönetimi Yaklaşımıyla Çok Boyutlu Yönetsel Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi- Yozgat Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İhtiyaç Analizi
Son Güncelleme: 02.07.2019 10:52:53