KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KURTOĞLU

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
İdari Unvan: A.B.D. Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: r.kurtoglu@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: kurtoglu38@gmail.com
Telefon: 3542421041 / 6642 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Develi / 1975
Uzmanlık Alanları: Pazarlama, Perakendecilik, Pazarlama Etiği, Marka, Pazarlama Araştırmaları

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiErciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeÜretim Yönetimi ve Pazarlama2008
Yüksek LisansMarmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeÜretim Yönetimi ve Pazarlama2001
LisansErciyes Üniversitesi / Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği1998

AKADEMİK GÖREVLER

 • 1998 - 2008 : Araştırma Görevlisi
 • 2008 - Devam Ediyor : Dr. Öğr. Üyesi

İDARİ GÖREVLER

 • 2014 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 2014 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Başkanı
 • 2015 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2018 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite -Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2015 - 2019 : Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
 • 2015 - 2019 : Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2015 - 2019 : Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyeliği
 • 2014 - 2015 : Bozok Üniversitesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • 2013 - 2013 : Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcısı
 • 2008 - 2011 : Bozok Üniversitesi, İ.İ.B.F, Dekan Yardımcısı
 • 2007 - 2008 : Erciyes Üniversitesi Yozgat İ.İ.B.F.,Fakülte Sekreteri (Vekaleten)

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • 1. Varinli, İ., Kurtoğlu R., 2005. Satış Elemanlarının Etik Algılamaları: Perakende Sektöründe Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, s.1-22.
 • 2. Güllü, K., Kurtoğlu R., 2011. Üniversite Öğrencilerinin Etiksel Perakendecilik Uygulamalarına İlişkin Algılamaları: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(25), s.135-151.
 • 3. Kurtoğlu, R., Çiçek B., 2013. Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İibf Dergisi, 8(3), s.181-205.
 • 4. Kurtoğlu, R., 2016. Perakendecilerin Etik Değerlendirmeleri: Kayseri’de Faaliyet Gösteren Gıda ve Giyim Perakendecileri Üzerine Bir Uygulama, Business & Management Studies: An International Journal, Vol.4, Issue:1., s.84-109
 • 5. Kurtoğlu, R., Özbölük T., 2016. Görsel İletişim Çağında Markaların Emojiye Adaptasyonu ASOS Journal, Yıl:4, Sayı:29, s.144-155, DOİ Number :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1260
 • 6. Kurtoğlu, R., Sönmez A.T., 2016. Marka İmajı ve Marka Faydasının Marka Sadakati ve Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:4, s.1127-1138.
 • 7. Kurtoğlu, R., Sönmez A.T., Temiz S., 2016. Tüketicilerin Yaş Kuşaklarına Göre Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) Değerlendirmeleri, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, Vol. S2, p.416-430.
 • 8. Kurtoğlu, R., 2016. Türkiye’deki 100 Büyük Perakendecinin Web Sitelerinin Pazarlama İletişimi Açısından İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, 2016. İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, s. 230-252. DOİ: 10.20491/isarder.2016.216
 • 9. Kurtoğlu, R., Sönmez A.T., 2017. Tüketicilerin İnternet Perakendeciliğinde Etik Konusundaki Değerlendirmeleri, Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, s.171-183.
 • 10. Hacıhasanoğlu T., Kurtoğlu R., Temiz S., 2017. İmalat ve Hizmet Sektörlerinde Pazarlama Giderlerinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), Vol. 3, Issue 15, p.432-443.
 • 11. Kurtoğlu R., 2017, Şehir Pazarlaması ve Markalaşması Kapsamında Yozgat İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Öneriler,Turkish Journal of Marketing, Vol. 2, Issue 1, p.1-20.
 • 12. Sarkım M., Seker F., Kurtoğlu R., Kara M., 2017. Bozok Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Tüketim Harcamalari Analizi ve Yozgat Ekonomisine Etkileri, Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Vol:4, Issue:5, p.1199-1213.
 • 13. Kurtoğlu R., Temiz S., Kurtoğlu R., 2018, Destinasyon Pazarlamasi Kapsamında Ekoturizm Destinasyonu Olarak Kapadokya Bölgesi’nin Potansiyelinin Yerli Turistler Tarafindan Değerlendirilmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt:9, Sayı:22, s.89-108.
 • 14. Kurtoğlu R., Özbölük T., 2018. Üniversite Öğrencilerinin Emoji Kullanımları ve Emoji Kullanan Markalara Karşı Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal (BERJJournal), Vol:9, No:3, p.697-713.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 1. Kara, M., Kurtoğlu R., 2009. Yeni Ürün Geliştirmede Bilgisayar Destekli Conjoint Analizinin Kullanılması: Örnek Bir Uygulama, Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Isparta, s. 2436-3451.
 • 2. Varinli, İ., Kurtoğlu R., Kara M., 2014. Türk ve Azeri Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrik Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Tataristan, s.649-659.
 • 3. Varinli, İ., Kurtoğlu R., Kara M., 2014. Helal Turizm Pazarı: Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durum Analizi ve Öneriler, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Tataristan, s.673-680.
 • 4. Kurtoğlu R., 2017. Şehir Pazarlaması ve Markalaşması Kapsamında Yozgat İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Öneriler, 2. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat.
ULUSAL
 • 1. Sarıyer, N., Kurtoğlu R., 2005. İngilizce Markalanan Ürünlere Yönelik Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Tmmob Makine Mühendisleri Odası Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, s.129-134.
 • 2. Varinli, İ., Sarıyer N., Kurtoğlu R., 2006. Tüketicilerin Marka Değeri Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s.101-117.
 • 3. Kurtoğlu, R., Özbölük T., Hacıhasanoğlu T., 2013. Marka Kişiliği Algısı: Cep Telefon Markaları Üzerine Bir Araştırma, 18.Ulusal Pazarlama Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, s. 257-268.
 • 4. Kurtoğlu, R., Sönmez A.T., Temiz S., 2016. Tüketicilerin Yaş Kuşaklarına Göre Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) Değerlendirmeleri, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul, s.214. (Özet)
 • 5. Kurtoğlu, R., Sönmez A.T., 2016. Marka İmajı ve Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) İlişkisi: Marka Sadakatinin Aracılık Rolü, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi İİBF, Kütahya, s.148-158.

KİTAPLAR

 • (Uluslararası Kitap Bölümü) 1. Özbölük, T., & Kurtoğlu, R. (2019). Marketing Semiotics in the Digital Age. In M. Epure, & L. Mihăeş (Eds.), The Role of Language and Symbols in Promotional Strategies and Marketing Schemes (pp. 47-64). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-5778-4.ch003

DİĞER

EDİTÖRLÜKLER
 • Kurtoğlu R., Kara M., 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, “Küreselden Yerele…Glokal Pazarlama”, Bildiriler Kitabı, (2009), Bozok Üniversitesi Yayınları, No:1, ISBN:978605896105-0, Yozgat.
HAKEMLİKLER
 • Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • BMIJ (Business Management Studies: An International Journal)
 • International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
 • Turkish Journal of Marketing (TUJOM)
 • Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
 • Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
YÖNETİLEN TEZLER
 • 1. Sönmez A.T., Tüketicilerin Yaş Kuşaklarına Göre Marka Aşkı, Marka Faydası, Marka Kişiliği Ve Marka Sadakati Hakkındaki Değerlendirmeleri, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yozgat, 2015.
 • 2. Temiz S. Kapadokya Bölgesinin Ekoturizm Potansiyelinin Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yozgat, 2016.
 • 3. Arslan İ., Sosyal Sorumlu Tüketici Davranışı ve Bir Uygulama, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yozgat, 2017.
PROJELER
 • 1. “Yozgat İlinde Kazan İmalatı, Tekstil ve Mobilya Sektörlerinin Rekabet Analizi Araştırması”, (Proje Hazırlama Ekip Üyesi Olarak) KOSGEB – Kalite Yönetim Sistemi Yerel Ekonomik Araştırma Desteği Programı, 2007.
 • 2. “Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanma Analizi: Sivas, Kayseri ve Yozgat İllerinde Bir Araştırma”, (Yardımcı Araştırmacı Olarak), Cumhuriyet Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri İKT-75 nolu Grup Araştırma Projesi, Sivas, 2009.
 • 3. “Bozok Üniversitesi ve Yozgat: Öğrencilerin Tüketim Harcamalari Analizi Ve Ekonomik Etkileri” (Araştırmacı olarak), Bozok Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 6602a-IIBF/16-27 nolu Bilimsel Araştırma Projesi, 2018.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2018Pazarlamada Güncel KonularDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2017Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma YöntemleriDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2012Anabilim Dalı SemineriYüksek Lisans3
2017Uygulamalı İstatistikYüksek Lisans3
2018SeminerDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2018Hizmet PazarlamasıYüksek Lisans3
2014Dağıtım KanallarıYüksek Lisans3
2015Pazarlama EtiğiYüksek Lisans3
2014Araştırma YöntemleriYüksek Lisans3
2015Pazarlama İlkeleriYüksek Lisans3
2014İstatistikYüksek Lisans3
2017İstatistik 1Lisans3
2018İstatistik 2Lisans3
2017Pazarlama Araştırması ve UygulamalarıLisans3
2017Dağıtım KanallarıLisans3
2011Güncel Pazarlama YaklaşımlarıLisans3
2013Genel PazarlamaLisans3
2014Pazarlama İlkeleriLisans3
2018Hizmet PazarlamasıLisans3
2015Pazarlama YönetimiLisans3
2014Araştırma YöntemleriLisans3
Son Güncelleme: 27.08.2019 12:11:46