KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gül MEYDAN YILDIZ

Birim: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Alt Birim: Şehir ve Bölge Planlama
İdari Unvan: Bölüm Başkanı
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: secil.meydan@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: secilmeydan@gmail.com
Telefon: 03542421001 / 1830 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: ANKARA-ARTVİN(ŞAVŞAT)
Uzmanlık Alanları: Kent Planlaması, İmar Hukuku, Afet Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Kentsel Koruma ve Yenileme, Ekolojik Planlama

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜSOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİSOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ2016
LisansANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİKAMU YÖNETİMİ2016
LisansERCİYES ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA2009

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : Dr. Öğretim Üyesi
 • 2012 - 2016 : Öğretim Görevlisi
 • 2010 - 2012 : Araştırma Görevlisi

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - 2017 : Bölüm Başkan V.
 • 2017 - Devam Ediyor : Bölüm Başkanı
 • 2018 - Devam Ediyor : Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • MEYDAN YILDIZ, Seçil Gül, (2018). “Eko-Kent Planlama Modelinde Kadın Girişimciliğinin Rolü”, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 3, pp. 20-31 (September 2018), ISSN: 2147-5237, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/524055
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. ve ŞENGÜN, H. (2018). "Dünya Ticaret Örgütü’nün Çevre Koruma Politikaları", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, (Nisan), s. 234-249, ISSN: 1302-0064, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/460433
 • ŞENGÜN, H. ve MEYDAN YILDIZ, S. G. (2018). "Avrupa Birliği Çevre Yönetim Sistemi", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı:18, (Temmuz), s. 39-53, ISSN: 1309-081X, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/506701
 • EMÜR, S. H. and MEYDAN YILDIZ, S.G., (2018), "Land Speculation and Urban Rent in Turkey", Electronic Journal of Social Sciences, Volume: 17 Issue: 67, pp.1222-1233, ISSN:1304-0278, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/510786
 • BAHÇECİ, H.I ve MEYDAN YILDIZ, S.G. (2018). "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İmar Planlaması ve Belediyelerin Süreç İçindeki Yeri", Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi,Cilt : 6 Sayı : 14, ss.91-107, Ekim 2018, http://www.avrasyad.com/Makaleler/491918423_5.%20HAZAN%20ILGIN%20BAH%C3%87EC%C4%B0%20(1)%2091-107%20en%20son.pdf, ISSN:2147-2610
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2018). "Kültürün Mekansal Değişimler Üzerindeki Etkisi", Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, s. 173-184, http://dergipark.gov.tr/gjeb/issue/40005/425314
 • MEYDAN YILDIZ, S. G. ve ŞENGÜN, H. “Çoruh Vadisi’ndeki Baraj Projelerinin Yol Açtığı Yeniden Yerleşim (İskan) ve Kamulaştırma Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1): 48-60 (Ocak), 2019.
 • Meydan Yildiz, S.G. & Sengun, H. “Sustainable Urban Planning and Tourism Management”, International Journal of Scientific and Technological Research, 5(2): 78-86 (Şubat), 2019. ISSN 2422-8702 (https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/46344)
 • Meydan Yildiz, S.G., Atmaca, I. & Oguz, M. O. “Spatial Satisfaction and Expectation Analysis of University Campus Users, Case Study of Yozgat Bozok University”, International Journal of Scientific and Technological Research, 5(2): 246-261 (Şubat), 2019. ISSN 2422-8702 (https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/46365).
ULUSAL
Diğer Ulusal Makale
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2017). "Ekolojik Ütopyalar", Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, (Ocak-Haziran), s. 1-15. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/305929
 • MEYDAN YILDIZ S.G., EMÜR, S.H. (2013). "Kentleşme ve Kentsel Rant İlişkisi Kayseri Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 22, Sayı: 4, s. 51-73. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/6d9625596ddcd41_ek.pdf?dergi=Cagdas%20Yerel%20Yonetimler%20Dergisi
 • MEYDAN, S.G. (2013). "Kent Planlama Sürecinde Çevre Bilinci ve Kentsel Rant İlişkisi", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 175-179. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/417808

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • MEYDAN YILDIZ, S.G., BAHÇECİ, H. (2018). "Yozgat Kent Merkezinde Tarihi Çevrenin Değerlendirilmesi", III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, (TAM METİN).
 • MEYDAN YILDIZ, S.G., HAVLUCU, A. (2018). "Yozgat Çevre Düzeni Planı ve Uygulama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme", III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, (TAM METİN).
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2018). "Eko-Kent Planlamasında Kültürel Ekolojinin Rolü", Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2017). "Onuncu Ulusal Kalkınma Planı Çerçevesinde Sağlık Turizminin Yozgat Kentinde Uygulanması", II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri Ve Sorunları, Cilt: 2, S. 238-249, ISBN: 978-605-609996-8-7, http://turizmsempozyumu.bozok.edu.tr/dosya/bildiriler/2.cilt.pdf
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2017). "Sürdürülebilir Kentleşme: İnebolu (Kastamonu) Kent Örneği", Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, KKTC.
 • MENGİ, A., MEYDAN YILDIZ, S.G. (2017). "Eko-Kent İçin Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği", Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, s. 159, ISBN: 978-605-68071-0-7
 • ATMACA, İ., MEYDAN YILDIZ, S.G., BAHÇECİ, H. I. (2018). "The Evaluation of Urban Mobility In Terms of Space and Equality, Case Study of Yozgat",BEYOND ALL LIMITS / 2018 International Congress on Sustainability in Architecture, Planning and Design, Ankara.
 • EMÜR, SEMİH HALİL ve MEYDAN YILDIZ, SEÇİL GÜL, (2014), “Kent Merkezi Çeperinde Dönüşüm Ve Rant Etkisi Baskısı: Alışveriş Merkezi Dönüşümü Örneği”, 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi / 03 - 05 Nisan 2014, tam metin bildiri kitabı s. 299-307. ISBN: 978-605-01-0601-5, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi
 • BAHÇECİ, H.I. ve MEYDAN YILDIZ, S.G. (2018). "Türkiye'de Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi ve Kriz", 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi: Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler, Yozgat
ULUSAL
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2017). Eymir Gölü’nün Korunmasına Yönelik Yasal Ve Yönetsel Dayanaklar, Eymir Sempozyumu ODTÜ,
 • ŞENGÜN, H., MEYDAN YILDIZ, S.G. (2017). "Birleşmiş Milletler Öncülüğündeki Afet Risk Azaltma Çalışmaları", I. Disiplinlerarası Afet Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2017, İzmir.
 • AYTEN, A.M., MEYDAN YILDIZ, S.G., YOZGATLI, S. (2012). "Bir Planın Düşündürdükleri Üst Ölçekli Bir Planın Uygulanamama Sorunu :Eskişehir Örneği", 3.Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu. (TAM METİN_BASILI)
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2012). "Kapitalizmin Gölgesinde Kır Kent Çelişkisi Kırsal Dönüşüm ve Etkileri", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Mekansal Değişim ve Dönüşüm, TMMOB Şehir Plancıları Odası, s. 621-634
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2012). "Plancının Değişen Rolleri ve Planlama Etiği", Multidisipliner Etik Kongresi, 28-30 Mayıs 2012 Niğde Üniversitesi,
 • MEYDAN, S.G. (2012). "Kent Planlama Sürecinde Çevre Bilinci ve Kentsel Rant İlişkisi", Ekoloji 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012 Kilis.
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2018). "Eko-Kent Planlama Modelinde Kadın Girişimciliğinin Rolü", II. Ulusal Kadın Sempozyumu, 8-9 Mart 2018 Giresun Üniversitesi.
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2018)."Lefkoşa İmar Planının Akıllı Kent Bileşenleri Doğrultusunda İncelenmesi", Kent ve Çevre Çalışmaları: Küreselleşen Dünyada Yerel Siyaset, Yerel Hizmet, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16-17 Nisan 2018 KKTC Gazimağusa.

KİTAPLAR

 • MEYDAN YILDIZ, Seçil Gül, (2018), "Afete Duyarlı Kent Planlaması", Türkiye'nin Afet Yönetimi Sosyal Siyasal ve Yönetim Boyutuyla, Editörler: Hayriye ŞENGÜN, Seçil Gül MEYDAN YILDIZ, Binali TERCAN, s. 111-132, Ankara: Palme Kitabevi. ISBN: 978-605-282-148-0
 • MEYDAN YILDIZ, S.G. (2018). "Sürdürülebilir Kentleşme: İnebolu(Kastamonu) Örneği", Kentsel Politikalar, Editörler: Ayşegül MENGİ ve Deniz İŞÇİOĞLU, s.260-280, Ankara: Palme Yayıncılık. ISBN:978-605-355-804-0
 • ŞENGÜN, H. and MEYDAN YILDIZ, S. G. (2018). “Contemporary Urban Theories and the Importance of Urban Space”, Selected Studies on Social Sciences, (Eds. Ahmet Kirkkilic, Enes Emre Başar and Yusuf Soylemez), pp. 2-12, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK. ISBN (10): 1-5275-1619-9
 • MEYDAN YILDIZ, Seçil Gül, (2018), "Eymir Gölü’nün Korunmasına Yönelik Yasal ve Yönetsel Dayanaklar", Eymir: Araştırmalar, Proje ve Planlama Çalışmaları, Derleyenler: Funda BAŞ BÜTÜNER ve H. Çağatay KESKİNOK, s. 49-64, ODTÜ ISBN: 978-975-429-384-5
 • MEYDAN YILDIZ, Seçil Gül, (2018), “Lefkoşa İmar Planının Akıllı Kent Bileşenleri Doğrultusunda İncelenmesi”, Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Editörler: Prof. Dr. Ayşegül MENGİ ve Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU, s. 103-116, Ankara Üniversitesi Basımevi (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 618), Ankara, ISBN: 978-605-136-404-9
 • MEYDAN YILDIZ, S.G., (2018).“Arsa Spekülasyonu”, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (editörler: Dr. Yasemin Işık Mamur, Dr. Esmeray Alacadağlı),s. 32-35, Ankara: Astana Yayınevi, ISNB: 978-605-9623-62-9
 • MEYDAN YILDIZ, S.G., (2018). “ Sürdürülebilir Kent", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (editörler: Dr. Yasemin Işık Mamur, Dr. Esmeray Alacadağlı), s. 745-752, Ankara: Astana Yayınevi, ISNB: 978-605-9623-62-9
 • MEYDAN YILDIZ, S.G., (2018). “Eko-Kentleşme”, Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (editörler: Dr. Yasemin Işık Mamur, Dr. Esmeray Alacadağlı), s. 224-233, Ankara: Astana Yayınevi, ISNB: 978-605-9623-62-9
 • ŞENGÜN, H., MEYDAN YILDIZ, S. G. (2017). "Birleşmiş Milletler Öncülüğündeki Afet Risk Azaltma Çalışmaları", Disiplinler Arası Afet Yönetimi Araştırmaları, Editörler: Zerrin Toprak KARAMAN, Oğuz SANCAKDAR, Saadet İlkim KAYA, s. 181-196, İzmir: Birleşik Matbaa Yayınları. ISBN: 978-605-62806-0-3.
 • MENGİ, A., MEYDAN YILDIZ, S.G. (2017). "Eko-Kent İçin Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, s.483-492, İstanbul:Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları. ISBN: 978-605-67424-7-7.
Son Güncelleme: 27.02.2019 08:12:02