KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Serhan DİNÇ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: İşletme Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: serhan.dinc@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: dincserhan@hotmail.com
Telefon: 05523634503 / 6675 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 1981
Uzmanlık Alanları: Ticaret Hukuku

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüHukukTicaret Hukuku2015
Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüİşletmeTicaret Hukuku2009
LisansAnkara Üniversitesi / Hukuk FakültesiHukukHukuk2005

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Sona Erme
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ticari İş Kavramı
 • Limited Ortaklıklarda Ek Ödeme Yükümlülüğü
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Halleri ve Haksız Rekabet Davaları
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tacir Kavramı
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Tasfiye
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketin Unsurları İle Limited Şirketlerde Pay ve Ortak Kavramları
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Ortaklıklarda Ortakların Yan Edim Yükümlülükleri
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluk Halleri
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Topluluğu'na İlişkin Hükümleri ile Şirketler Topluluğu'nda Güvenden Doğan Sorumluluk (TTK. md. 209) Kavramının İncelenmesi
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ticaret Unvanı
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Ortaklıkların Kuruluşu
 • "6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ve MUHASEBE UYGULAMALARI AÇISINDAN CARİ HESAP KAVRAMI", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 73, No: 2, s. 617-641
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre ve Ticaret Sicil Yönetmeliği'ne Göre Ticaret Sicili
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerin Kuruluşu
 • Ticaret Sicilinin Oluşumu, Özellikleri, İşlevi, İspat Gücü ve Etkileri
 • Yargıtay Kararları Işığında Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları Hususunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Düzenlemeler
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Halleri ve Haksız Rekabet Davalarına Genel Bir Bakış, Yargı Dünyası, Sayı: 266, s. 57-89.
 • Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Benimsenen Sistemler ve Sistemlerin Etkilediği Kanuni Düzenlemeler
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Tabi Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Senedinin Özellikleri
 • "Rechtliche Vorschriften, die die Angenommen Systeme und Verfahrensysteme des Kommerziellenrechts beinflussen" Leges Hukuk Dergisi, Yıl 10, Sayı 118, Ekim 2019, s. 104-120.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre ve Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri
 • The effect of progresses that are not reported to the public disclosure platform resulting from the public disclosure principles on shares
Diğer Ulusal Makale
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre ve Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketin Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, Prof. Dr. Saim Üstündağ'a Vefa Andacı, C. I, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020, s. 335-380.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketlerde Çıkma ve Çıkarılma
 • Yargıtay Kararları Işığında Ticari Defterler
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketlerde Sona Erme, Prof. Dr. Saim Üstündağ'a İthafen İlmi Makaleler, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2021 s.475-520.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerin Tasfiyesi ve Bu Kanun ile 2009 Ekonomik Krizinin Türkiye'de Kapanan Anonim Şirket Sayısına Etkisi
 • Yargıtay Kararları Işığında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Kuruluşu
 • Reklam Kurulu Kararları Işığında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Haksız Rekabet Kurallarının Nasıl İhlâl Edildiğine Dair Bir İnceleme

KİTAPLAR

 • Ticaret Hukuku Bilgisi (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku)
 • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklıklarda Kuruluş ve Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk
 • Türk Ticaret Kanununa Göre Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar

DİĞER

ATIFLAR
 • Dinç, Serhan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. SBE., Isparta 2009, s. 13'e atfen: Kayırgan, Hasan, "Yönetim Kurulu Üyesi İle Anonim Şirket Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği", EÜHFD., C. 8, S. 1, Kayseri 2013, s. 254, 39 nolu dipnot.
 • Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Şirketler Hukuku Dersleri, 5. Basım, s. 526: Serhan Dinç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Ortaklıklarda Kuruluş ve Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk eserine atfen
 • Dinç, Serhan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. SBE., Isparta 2009, s. 34'e atfen: Civan, Orhan Ersun, "İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Rücu Davalarında Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısında Sorumluluğun Kapsamı ve Müteselsil Sorumluluk", Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 64 (4) 2015, s. 1056, 81 nolu dipnot.
 • Yılmaz Yördem, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 191: Serhan Dinç, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2009 isimli esere atfen.
 • Atanur KARAAHMETOĞLU, "ANONİM ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ- IMPACT OF STRUCTURAL CHANGES ON BUSINESS RELATIONS IN JOINT STOCK COMPANIES", TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/KIŞ, Sayı: 37 TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/WINTER, Issue: 37 DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-804, s. 215: DİNÇ Serhan (2017) "Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu" , Seçkin Yayıncılık, Ankara isimli esere, s. 29 atfen..
 • Oğuz Ersöz, Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı ve Tacirler Hakkında Uygulanması, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Sayı 1, Haziran 2017, s. 83: Serhan Dinç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tacir Kavramı, TAAD. Yıl: 6, S. 23, Ekim 2015, s. 121'e atfen.
 • Ahmet Fatih Özkan, Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı, TFM. Dergisi, 2018, 4 (2), s. 241, dn. 8, s. 242 dn.11: Serhan Dinç, 2017, Ticaret Hukuku Bilgisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık eserine atfen
 • Limited şirketlerde yan edim yükümlülüğünün hukuki niteliği, hizmet ettiği amaç ve konusu, Hediye Bahar Sayın, Ankara Hacı Bayram Veli Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIII, Y. 2019, Sa.1, s. 25-59: Serhan Dinç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre limited ortaklıklarda ortakların yan edim yükümlülükleri, İzmir Barosu Dergisi, 2016, Y. 81, S.3, s.76 vd.'ye atfen
 • Serhan Dinç, 6102 SAYILI KANUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME, Yıldırım Beyazıt Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1., s. 223-248, 2016, s. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 23, Ekim 2015, s. 241’e atfen: Cengiz Erten, ANONİM ŞİRKETLERDE HAKLI SEBEPLERLE FESİH HAKKININ YARGITAY İÇTİHATLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl 3, Sayı 1, Haziran 2017, Yıl 7, Sayı 13, Haziran 2019, s. 198
 • Serhan Dinç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluk Halleri, Ankara Barosu Dergisi, S. 4, 2016, s. 161’e atfen: Ayşe Selcen Kutgi Taşan, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri ve Tabi Olduğu Yasaklar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 17, Sa. 34, Güz 2018/ 2, s. 143-180. İlgili atıf anılan çalışmanın 165’inci sayfasında yer almaktadır.
 • Dinç, Serhan, "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tacir Kavramı", TAAD., Yıl 6 Sayı 23, Ankara, 2015, s. 118'e atfen: Durdu, Muhammet / Üstün, Ümit Süleyman, "Comparison of Merchant-Artisan from Trade and Tax Law", 34th International Public Finance Conference Turkey April 24-27 2019 Antalya Turkey, s. 522
 • Dinç, Serhan, "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tacir Kavramı", TAAD., Yıl 6 Sayı 23, Ankara, 2015, s. 123'e atfen: Özsoy, Dilşen Tülay, İflasın Dava ve Takipler Üzerindeki Etkileri, Ankara, 2019, s. 22.
 • Dinç, Serhan, Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 3-68 vd.'e atfen: Çabukoğlu, Özcan, Türk Ticaret Kanunu'nda Haksız Rekabet ve Kanun'da Yer Alan Bazı Özel Suç Tipleri (Madde 62/1-b,c,d), İstanbul, 2018, s. 3-32 vd.
 • Serhan Dinç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar isimli eser s.71'e atfen: Savaş, Firdevs, Haksız Rekabet Hukukunda Saldırgan Satış Yöntemleri, s. 76.
 • Dinç, Serhan: Türk Ticaret Kanuna Göre Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar, Ankara: Seçkin, 2017 isimli esere atfen: Balık, İfakat, Haksız Rekabet Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Reklam, s. 17, 114 vd.
 • Dinç, Serhan: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Haksız Rekabet Hâlleri ve Haksız Rekabet Davaları”, MÜHFD 2015, C. 4, S. 2, s. 139-173, isimli esere atfen: Balık, İfakat, Haksız Rekabet Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Reklam, s. 17.
 • Fatih Kösekaya, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası, Adalet Yayınları, Ankara, 2013 isimli eserde sayfa 36, 40 ve 71'de Serhan Dinç, "Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu" eserinin 39,40,37 ve 71'inci sayfalarına atıf yapılmıştır. .
 • Bora, Sevda, Şirkete Borçlanma Yasağı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli eserin 84'üncü sayfasında Serhan Dinç'in Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu isimli eserinin 65'inci sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Geçim, Onur Güvenç, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirketlerde Şirketin Zararı ve Sorumluluk Davası isimli çalışmanın 6, 42, 107 ve 108'inci sayfalarında Serhan Dinç'in Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu isimli çalışmasının 26, 27, 67 ve 91'inci sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Bulut, Ali, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluk Davasında Taraflar isimli çalışmanın 43'üncü sayfasında Serhan Dinç'in Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 56 ve 57'nci sayfalarına atıf yapılmıştır.,
 • Aktepe, Gökhan, Limited Ortaklıklarda Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı isimli çalışmanın 49'uncu sayfasında Serhan Dinç'in Limited Ortaklıklarda Ortakların Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri isimli çalışmasının 84 vd. ve 90'ıncı sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Durdabak, Burak, Türkiye'deki yerli sermayeli ilaç firmaları ile yabancı sermayeli ilaç firmalarının yönetsel farklılıklarının incelenmesi isimli çalışmanın 7'nci sayfasında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketin Unsurları ile Limited Şirketlerde Pay ve Ortak Kavramları, TAAD., 2017, S. 29 isimli çalışmasının 137'nci sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Akgöl, İzel, Ticari İşletmenin Devri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019 isimli çalışmanın 9, 10,11, 12,14,16, 26, 36, 54 ve 87'nci sayfalarında Serhan Dinç'in Ticaret Hukuku Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 35,36 ve 37'nci sayfalarına atıf yapılmıştır. Yine aynı çalışmanın 6'ncı sayfasında Serhan Dinç'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tacir Kavramı, TAAD. Ekim 2015, S. 23 isimli çalışmasının 118'inci sayfasına atıf yapılmıştır
 • Güner, Temel, Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu isimli çalışmanın 37, 129'nci sayfasında Serhan Dinç'in Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 61 ve 67'inci sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Zorlu, Tuğba, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirket Ortağının Borç ve Yükümlülükleri isimli çalışmanın 80, 82-87, 89, 95,99 ve 101'inci sayfalarında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Ortaklıklarda Ortakların Yan Edim Yükümlülükleri, İzmir Barosu Dergisi, Eylül 2016, s. 75-114 isimli çalışmasının 86, 82, 78,79, 84,8590, 78, 90, 85, 94,95'inci sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Kızılyel, Güventürk, Sermaye Piyasası Mevzuatında Anonim Ortaklıkların Pay Devri Sınırlamaları, Aristo Yayıncılık, İstanbul, 2018 isimli çalışmanın 2'nci sayfasında Serhan Dinç'in Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, TNB. Hukuk Dergisi, S. 1, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 12'nci sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Kutgi Taşan, Ayşe Selcen, Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisinin Yönetim Kurulu Tarafından Kullanılması isimli çalışmanın 177'nci sayfasında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Kanuna Göre Anonim Şirketlerde Sona Erme, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Dergisi, S. 2, Ankara, 2016 isimli çalışmasının 2262ncı sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Almila, Sinem Güven, Türk Hukukunda Marka Değerleme isimli çalışmasında Serhan Dinç'in Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli eserine atıf yapılmıştır.
 • Kaya, Servecan, Tek Satıcılık Sözleşmesi , Lykeion Yayınları, Ankara, 2019 isimli çalışmanın 156'ncı sayfasında Serhan Dinç'in Ticaret Hukuku Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 226'ncı sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Ergün, İlker Erdinç, Gemi Acenteliğinin Hukuki Çerçevesi isimli çalışmanın 232'nci ve 222'nci sayfalarında Serhan Dinç'in Ticaret Hukuku Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 13 ve 15'inci sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Taş, Ali İhsan, Limited Şirkette Müdürler isimli çalışmada Serhan Dinç'in Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu isimli kitabına atıf yapılmıştır.
 • Karagülle, Gürkan, Kamu İhale ve İlke ve Usulleri Açısından İstisna Kapsamındaki Alımlar isimli çalışmanın 15'inci sayfasında Serhan Dinç'in Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 19'uncu sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Oğuz, Ersin, Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Belirli Grupların Temsil Edilme Hakkı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019 isimli çalışmanın 15'inci sayfasında Serhan Dinç'in Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018 isimli çalışmasının 32 vd. sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Büyükatak, Aytuğ, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri ve Sınırlandırılması isimli çalışmanın 28'inci sayfasında Serhan Dinç'in Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 13'üncü sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Yaşa, Elifnaz, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabı isimli çalışmanın 118'inci sayfasında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, TNB., C. 4, S. 1, 2017 isimli çalışmasının 31'inci sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Karabağ, Sefa Berat, Limited Şirkette Yönetim isimli çalışmanın 89 ve 129'uncu sayfalarında Serhan Dinç'in Limited Ortaklıklarda Ortakların Ek Ödeme Yükümlülüğü isimli makalesinin 350 ve 372'nci sayfalarına atıf yapılmıştır. Yine aynı çalışmanın 9 ve 10'uncu sayfasında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketin Unsurları İle Limited Şirketlerde Pay ve Ortak Kavramları, TAAD., Y. 7 S. 29, 2017 isimli çalışmasının 142 ve 143'üncü sayfalarına atıf yapılmıştır. Yine aynı çalışmanın 89 ve 129'uncu sayfalarında Serhan Dinç'in Limited Ortaklıklarda Ortakların Ek Ödeme Yükümlülüğü, Melikşah Üniversitesi HFD. C. 4, S. 1, 2015 isimli çalışmasının 350 ve 372'nci sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Akkuş, Muhammed, Ticari İş Kavramı ve Ticari İşlerde Faiz isimli çalışmanın 12,13,14,15,24,28'inci sayfalarında Serhan Dinç'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ticari İş Kavramı, EÜHFD., C. 18, Y. 2014, S. 3-4 isimli çalışmasının 177-178, 179-180 ve 182'inci sayfalarına atıf yapılmıştır. Yine aynı çalışmanın 13,14 ve 20'nci sayfalarında Serhan Dinç'in Ticaret Hukuku Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 43 ve 44'üncü sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Çavuş, Hamit, Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi isimli çalışmanın 8,9,12 ve 14'üncü sayfalarında Serhan Dinç'in Ticaret Hukuku Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 27,30,74 ve 57'nci sayfalarına atıf yapılmıştır. Yine aynı çalışmanın 46 ve 48'incı sayfalarında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketin Kuruluşu, Terazi Hukuk Dergisi, 12/135, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 68 ve 70'inci sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Güven, Almila Sinem, Türk Hukuku'nda Marka Değerleme isimli çalışmanın 18'inci sayfasında Serhan Dinç'in Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının sayfa 1 vd.'na atıf yapılmıştır.
 • Özdipçiner, Saadet Ece, Şirketler Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasının Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi isimli çalışmanın 40 ila 43'üncü sayfalarında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Kanun'un Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümleri ile Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk (TTK. m. 209) Kavramının İncelenmesi, Terazi Hukuk Dergisi, C. 12, S. 126, 2017 isimli çalışmasının 20, 24, 30 ve 31'inci sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Erdem, Hayrunnisa, Marka ile alan adı arasındaki iltibas isimli çalışmanın 132, 134, 135 ve 142'nci sayfalarında Serhan Dinç'in Haksız Rekabet Halleri ve Buna İlişkin Davalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 95, 97, 100 ve 137'nci sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Çığşar, Melis Gizem, Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Rehni, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019 isimli çalışmanın 107, 161 ve 162'nci sayfalarında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Ortaklıklarda Kuruluş ve Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017 isimli çalışmasının 37 ila 40'ıncı sayfalarına atıf yapılmıştır.
 • Aliyeva, Sevinj, Türk, Azerbaycan ve Rus Hukukunda Limited Şirket Yöneticilerinin Sorumlulukları isimli çalışmanın 7'nci sayfasında Serhan Dinç'in 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Limited Şirketin Unsurları ile Limited Şirketlerde Pay ve Ortak Kavramları, TAAD., Y. 7, S.29, 2017 isimli çalışmasının 147'nci sayfasına atıf yapılmıştır.
 • Ersoy, Uğur, Hileli ve Taksirli İflas Suçları, CHD., Nisan 2017, Sayı 33 isimli eserde Dinç, Serhan, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tacir Kavramı”, TAAD, Yıl: 6, Sayı: 23 (Ekim 2015), s. 118. vd.'na atıf yapılmıştır.
 • Arslan, Firdevs, “Anonim Şirketin TTK m. 529/1- a, b, c, d Gereğince Sona Ermesi ve Limited Şirketlerdeki Durum”, Regesta, C.5, Sayı !, 2020/1 isimli eserde Serhan Dinç, “6102 Sayılı Kanuna Göre Anonim Şirketlerde Sona Erme” (2016) 2(2) isimli çalışmaya atıf yapılmıştır.
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2019Hukukun Temel KavramlarıLisans6
2019Borçlar HukukuLisans6
2019Ticaret HukukuLisans6
Son Güncelleme: 19.01.2021 13:59:59