KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Filiz AKAR

Birim: Eğitim Fakültesi
Alt Birim: Eğitim Bilimleri Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: filiz.akar@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: flzcologne@gmail.com
Telefon: 03542421025 / 7780 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: KIRIKKALE / 1970

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
DoktoraAnkara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüEğitim Bilimleri BölümüEğitim Yönetimi ve Politikası Doktora Programı2012
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri EnstitüsüEğitim Bilimleri BölümüEğitim Yönetimi Teftişi Yüksek Lisans Programı2007
LisansOrta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüRehberlik Psikolojik Danışmanlık1993

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale
 • Aydın, İ. , Arastaman, G., & Akar, F. (2011). Sources of conflict between primary school principles and counsellors in Turkey(Türkiye’de ilköğretim okul yöneticileri ile rehber öğretmenler arasındaki çatışma kaynakları), Eğitim ve Bilim [Education and Science], 36 (160), 199-212. ISSN 1300-1337
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Akar, F. (2015). Purposes, causes and consequences of excessive internet use among Turkish adolescents. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 35-56. Doi: 10.14689/ejer.2015.60.3
 • Akar, F. & Balcı, A. (2016). Yetenek yönetiminin bazı Türk üniversitelerinde uygulanmasına ilişkin öğretim üyesi görüşleri [The opinions of academics on the implemantation of talent management at some Turkish Universities]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (2), 955-974.
 • Akar, F. (2017). Purposes and characteristics of internet use of adolescents. (Ergenlerin Internet Kullanım Amaçları ve Kullanım Özellikleri). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(2), 257-286, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2017.010
 • Akar, F. & Nayır, F. (2015). Eğitim Kurumlarındaki Sosyal Kulüplerin Etkililiğinin İncelenmesi: Uygulamada Değişim İhtiyacı.[Examining Effectiveness of Social Clubs in Educational Organizations: Need for Change in Implementation]. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 5(2), 167-186, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.009.
 • Özdemir, M. & Akar, F. (2011). Lise öğrencilerinin siber-zorbalığa ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory & Practice]. 17(4), 605-626.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Akar, F. (2017) School psychological counselors opinions’ about causes and consequences of cyberbullying and preventive policies at schools. Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, (AC-ETeL 2017), Proceeding Book, 445-459. ISBN 978-80-88085-15-7, Czech Republic, Prague.
 • Akar, F. (2016). Avrupa’da Yaşayan Y Nesli Gençlerin “Göçmenlik” Bağlamında Yaşadıkları Eğitim Sorunları Ve Gelecek Vizyonları (Avusturya, Innsbruck Örneği). I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 107-124. ISBN: 978-605-4598-22-9, Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye.
 • Akar, F. (2016, Mayıs). Ergenlerin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Özellikleri ile İnternet Kullanım Amaçlarının Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi (Yozgat İli Örneği). Bozok Üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 3. Cilt, 147-165. Yozgat, Türkiye
 • Akar, F. (2014). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile Mesleki Gelişime Etkisi Konusunda Öğretmen Adaylarının Algıları. [Teacher Candidates’ Perceptions Toward Guidance and Psychological Counselling and Effects on Their Professional Development] 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Bildiri Kitabı, 791-796. Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
 • Nayır, F. , Akar, F. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerine Göre Özgürlük Kavramı ve Özgürlüğün İlişkilendirildiği Davranışlar. 1. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, s.216-223. Uşak, Türkiye.
 • Akar, F. (2016, Mayıs-Haziran). X ve Y Nesli Öğretmenlerde Anlamlı İş: Güdülenme ve Kariyer Değerlerinin İncelenmesi. XVIII. Uluslararası AMSE-AMCE-WAER Kongresi. Abstract Book, s.262. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Akar, F. & Nayir, K. F.(2015). Opinions of Teachers About School Social Clubs Effectiveness in Turkey. Belgrade International Conference on Education, Conference Proceedıngs (4. Uluslararası Belgrad Eğitim Konferansı). s.33-35. Belgrad, Sırbistan.
 • Nayir, K. F. & Akar, F. (2015). Metaphoric Perceptions of X and Y Generation Academic Staff about Freedom and Education [Akademisyenlerin “Eğitim ve Özgürlük” Kavramına İlişkin Metaforik Algiları]. V. International Conference on Critical Education, Book of Abstract, p.140. Wroclaw, Poland
 • Akar, F. (2015). Identification of Academic and Managerial Talents’ and Viability of Talent Management in University [Üniversitede Akademisyen ve Yönetici Yeteneğinin Tanımlanması ve Yetenek Yönetiminin Uygulanabilirliği Konusunda Yönetici Görüşleri]. The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015, ICEFIC Abstract Book, p. 620. Ankara Universitesi, Ankara, Türkiye.
 • Akar, F.(2014). Ergenlerin İnternet kullanım Amaçları ve Kullanıcı Özellikleri Konusunda Bir İnceleme. [Purposes and Characteristics of Internet Use of Turkish Adolescents’]. V. European Conference of Social and Behavioral Sciences. 5. Avrupa Sosyal Bilimler Konferansı, Baltic Institute of Humanities-International Social Sciences Research, St Petersburg, Rusya.
 • Akar, F. (2014). Aşırı İnternet Kullanımı: Amaçlar, Nedenler ve Sonuçlar Konusunda Bir İnceleme. I st Eurasian Educational Research Congress, I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, EJER Congress 2014 Bildiri Özetleri, s.615. 24-26 Nisan 2014, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Akar, F.& Balcı, A.(2013). Opinions and Recommendations of Academic Staff on Implementation of Talent Management at Some Turkish Universities. European Conference on Educational Research, 9-13 September, Bahçeşehir University, İstanbul, Turkey.
 • Nayır F. & Akar, F., (2012). Öğrencilerin Okullarda Uygulanan Sosyal Kulüplerin Amacına İlişkin Görüşleri. ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Eğitim Kongresi Özet Kitabı, s.104-105. 13-15 Eylül 2012, Ankara, Türkiye.
 • Akar, F. & Özdemir, M. (2011,September). School Administrators’ Opinions on the Reflections of Internet Bullying at Schools. European Conference on Educational Research, European Educational Research Association(EERA) Freie Universitate Berlin, Almanya.

KİTAPLAR

 • Akar, F. (2015). Yetenek Yönetimi. Ankara: İmge Kitabevi (ISBN : 978-975-533-811-8)
 • Akar, F. (2015). Okulda Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi. U. Akın (Editör). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. 302-343. Ankara: PEGEM Akademi (ISBN : 978-605-318-025-8)

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Eğitim ve Öğretim Dergisi, Pegem Journal of Education and Instruction
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • Eurasian Journal of Educational Research (EJER) Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
 • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
PROJELER
 • Proje Adı: “Akademisyenlerin İşlerini Anlamlı Bulma Düzeyleri ve Anlamlı İşi Etkileyen Örgütsel Faktörler” Kurum: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Proje no: 14B0630001
HİZMET İÇİ EĞİTİM
 • AB Programları Eğitim ve Gençlik Programları 2007-2009 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ilgi, Etkinlik ve Verimlilik Analizi Çalıştayı, 12-14 Mart 2010, TÜBİTAK UEKAE, TÜSSİDE-Gebze (Davetli Katılımcı)
 • Avusturya, Innsbruck “Education & Migration Training” (Göç ve Eğitim) 2016 Oc.-Şubat Universitat Innsbruck, Institut für Erziehungswissenschaft, Migrationund Bildung, Innsbruck, Austria (Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı ile)
 • İlköğretimde Yöneltme Hizmetleri Revizyonu (Komisyon Üyesi), 2008, MEB-İlköğretim Genel Müdürlüğü
 • Danimarka-Kopenhag “Strenght Based Coaching: Empower People to Take Action in Their 2013,Haziran Own Golas and Find the Courage to Carry Them Out” (Güç Temelli Koçluk: Bireyleri Hedefleri Doğrultusunda Harekete Geçirme ve Hedefleri Gerçekleştirme Cesareti Edinme), Avrupa Birliği, Comenius HİE, IN Dialog Leadership & Organisational Development
 • 2. İnsan Kaynakları Vizyon Toplantısı, Abant, Bolu. 23-24 Mart. 2007.
 • İSVEÇ-Rimforsa “Outdoor Environmental Education – Taking Learning Outdoors” 2010,Kasım Doğal Ortamda Öğrenme-Okul Dışında Eğitim Yöntemleri Programı Avrupa Birliği, Comenius Hizmetiçi Eğitim Programı Kinda Education Center-Linköping University
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Danışmanlık Yaklaşımı ve Okul Uygulamaları,2010, Çankaya RAM
 • Fransa-Nantes “Disseminating Scientific and Technical Culture” (Grup Raportörü) 2008, Haziran Bilimsel ve Teknik Kültürü Yaygınlaştırma Yöntemleri Eğitimi Avrupa Birliği, Çalışma Ziyaretleri Programı CNAM (Conservatoire National des Arts et Metiers)
 • Sınav Kaygısı Semineri, 2010, Çankaya Rehberlik Araştırma Merkezi
 • Kuzey İrlanda İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi Projesi(Project Citizen) 2001, Haziran Dünya Ülkeleri Uygulama Çıktıları, Yaz Dönemi Semineri U.S.A. Center for Civic Education (Gözlemci ülke statüsünde Türkiye adına)
 • 7-19 Yaş Aile Eğitimi Uygulayıcı Eğitimi Semineri, 2010, Ankara, Çankaya RAM
 • Çocuk İhmal ve İstismarında Rehberliğin Önemi Sempozyumu, 2010, İstanbul, YÖRET Vakf
 • Ölçme ve Değerlendirme Dersi Programı Tanıtım Semineri, 2007, MEB, Ankara
 • Davranış Değiştirme Yöntemleri ve Öfke Yönetimi Semineri, 2007, Çankaya RAM, Ankara
 • Anne-Baba Eğitimi, Sosyal Beceri Eğitimi Semineri, 2006, Ankara , Çankaya RAM
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, 2006, MEB, Ankara
 • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Semineri, 2006, MEB, Ankara
 • Avrupa Birliği Hibe/Programları İçin Proje Teklifi Hazırlama ve Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Eğitimi, 2005, Ankara - ODTÜ Mezunlar Derneği - DeLeeuw International
 • Haydi Kızlar Okula Eğitici Eğitimi, 2004, Ankara, MEB
 • Temel Kabiliyetler Testi 7-11 Eğitimi, 2002, Ankara, MEB
 • Toplam Kalite Yönetimi-EFQM Sistemi Semineri, 2001, MEB-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • Etkili İletişim Eğitimi,1999, YÖRET Vakfı, İstanbul
 • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, 1999, Istanbul, MEB
 • Çocuk Hakları ve Eğitimi Uygulamaları, 1999, Istanbul, MEB
PANEL,SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 • Y NESLİ GÖÇMEN GENÇLERİN EĞİTİM SORUNLARI VE GELECEK VİZYONLARI (AVUSTURYA ÖRNEĞİ) 8 Mayıs 2017, Konferans, Edirne Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 • Z NESLİ VE SANAL ZORBALIK PANELİ 10 Aralık 2015, Çankaya Üniversitesi, Ankara MEB, Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
 • Z NESLİ VE AKRAN ZORBALIĞI 3 Aralık 2015 Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Çankaya, Ankara
 • EĞİTİMDE X, Y, Z NESLİ ÖZELLİKLERİ, TEKNOLOJİ KULLANIMI VE SANAL ZORBALIK 23 Haziran 2015 Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul yöneticileri semineri, Yozgat
 • INTERNET BAĞIMLILIĞI, SANAL ZORBALIK ve ETİK İNTERNET KULLANIMI EĞİTİMİ 27-28-29 Mayıs 2015 Ankara Valiliği, Çankaya Kaymakamlığı, Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kriz Müdahale Ekibi Psikolojik Danışman - Rehber Öğretmenler Eğitimi, Ankara
 • GELECEK ve MOTİVASYON SEMİNERİ 5 Mart 2015 Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (EKAP) kapsamında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat
 • KURUMSAL İLETİŞİM, STRATEJİK YÖNETİM VE MOTİVASYON 15 Aralık 2015 Yozgat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yöneticileri ve Personeli
 • YETENEK YÖNETİMİ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEMOGRAFİK VE KÜRESEL DEĞİŞİMLER 13 Aralık 2012 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • İNSAN KAYNALARI YÖNETİMİ VE KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ Aralık 2008 , Gazi Üniversitesi , İletişim Fakültesi, Ankara, Halkla İlişkiler Bölümü
Son Güncelleme: 13.02.2019 12:39:58