KİŞİSEL BİLGİLER

Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ilgin BAHÇECİ

Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alt Birim: Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
İdari Unvan: Bölüm Başkan Yrd.
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: hazali.bahceci@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: hazalilgin@gmail.com
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmit / 1989
Uzmanlık Alanları: Kentsel ekonomi politik, Siyasal ekoloji, Kentleşme politikası, Yerel Yönetimler, Çevre Politikası

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu YönetimiKamu Yönetimi2016
Yüksek LisansGazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu YönetimiKentleşme ve Çevre Sorunları2013
LisansGazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu Yönetimi2011

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2015 - 2016 : Visiting Fellow/ Middlesex University London (Eylül 2015-Şubat 2016)

İDARİ GÖREVLER

 • 2017 - Devam Ediyor : Bölüm Başkan Yardımcısı

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Hazal Ilgın Bahçeci ve Kemal Görmez (2019). "Sürdürülebilir Kalkınma Vs. Ekolojik Düşünce", OPUS Uluslararsı Toplum Araştırmaları Dergisi, C.10, S.17, 2299-2323
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2018): "TOKİ'nin Kent Mekanının Kullanımına Dair Kamusal Yetkilerinin Yerel Demokrasi Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi" Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, S.1, 135-150
 • Hazal Ilgın Bahçeci ve Seçil Gül Meydan Yıldız (2018), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İmar Planlaması ve Belediyelerin Süreç İçindeki Yeri", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C.6 S.14, Ekim, ss.91-107
 • Hazal Ilgın Bahçeci (Ocak 2017):"Neoliberalizmin Kentsel Mekandaki Tezahürü Olarak Kentsel Dönüşüm", Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, V.5, I.1, 36-47
 • Hazal Ilgın Bahçeci & Kemal Görmez (2016). Discussions of Local Autonomy in Turkey, Global Journal on Humanites & Social Sciences. [Online]. No.4, 154-162. Available from: http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs
 • Hazal Ilgın Bahçeci & Şenol Uzun (2017): "Türkiye'de Uluslararası Göç ve Yerel Politika",Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1, S.4
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2016): “Capital Accumulation as a Tool for Urban Rent in Turkey”, Journal of US-China Public Administration, V.13, N.2 February, S.N. 124, ss. 122-135
ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2018). "Kent Mekanında Kamusal Alan: Richard Sennett Perspektifinde Bir İnceleme", Memleket Siyaset Yönetim, C. 13, S.29, ss.101-116
Diğer Ulusal Makale
 • Hazal Ilgın Bahçeci (Eylül, 2017): "Doğal Afet Söyleminden Neoliberal Kentsel Politikalara: İstanbul'un Sel ile İmtihanı, Bilim ve Ütopya, S. 279, Y.23, s. 49-56

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Hazal Ilgın Bahçeci, Elif Balam Sızan & Kemal Görmez(2018),"Carbon Footprint in Mersin", 3. International Urban Studies Congress, Strasbourg, (Özet metin: 3. International Urban Studies Congress Book of Abstracts, p.11)
 • Seçil Gül Meydan Yıldız ve Hazal Ilgın Bahçeci (2018). "Yozgat Kent Merkezinde Tarihi Çevrenin Değerlendirilmesi", III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat
 • Hazal Ilgın Bahçeci(2018). "21. Yüzyıl Kentleşme Politikalarının Lefebvre'nin Mekan Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt(Özet metin: ISABMER Bildiri Özetleri Kitabı, s.89)
 • İlker Atmaca, S. Gül Meydan Yıldız & Hazal Ilgın Bahçeci(2018)," The Evaluation of Urban Mobility In Terms of Space and Equality, Case Study of Yozgat",BEYOND ALL LIMITS / 2018 International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and Design, Ankara
 • Hazal Ilgın Bahçeci & Seçil Gül Meydan Yıldız(2018), "Türkiye'de Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi ve Kriz", 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi: Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler, Yozgat
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci(2017): "Adaptation problem of Syrian immigrants: A case study of Mersin, Turkey", 6th AGP International humanities and Social Sciences Conference, Barcelona (Tam metin: Art, Economics and Politics in Modern Turkey, Ed: William Sayers, AGP Research, London&İstanbul, 109-116
 • Kemal Görmez, H. Tuğba Eroğlu & Hazal Ilgın Bahçeci (2017): Küreselleşme, Göç, Göç Yönetimi ve Türkiye, 11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ(Tam metin: 11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss.561-575)
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci (2014): “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Değişim ya da Değişmeyen Kamu Yönetimi”, XII. Kamu Yönetimi Forumu Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi (Tam metin: Kamu Yönetiminde Değişim, Ed. F. Neval Genç, s.1-19)
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci (2014): “6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyelerinde Yerel Hizmetlerin Organizasyonu”, XI. Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi (Tam metin: Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Ed. Deniz İşçioğlu, KKTC, s. 359-372)
 • Özhan Değirmencioğlu & Hazal Ilgın Bahçeci (2013) : “Yönetişimin Kayıp Üçgeni: Gezi Parkı Olayları Üzerine Teorik Bir İnceleme”, XI. Kamu Yönetimi Forumu Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Tam metin: Afro-Avrasya Coğraftyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, Ankara: TODAİE, 2014)
 • Kemal Görmez, Özhan Değirmencioğlu & Hazal Ilgın Bahçeci (2012): “Türkiye’de Enerji ve Çevre Politikaları: İnsan ve Doğa İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme”, X. Kamu Yönetimi Forumu Bursa, Uludağ Üniversitesi (Tam metin: Kamu Politikalarında Dönüşüm, Ed. Bekir Parlak,, TODAİE, Ankara, s.723-737)
ULUSAL
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci (2017): Ekolojik Katil: Homo Sapiens, II: Kentfor: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Çevre Yönetimi, Tekirdağ

KİTAPLAR

 • Hazal Ilgın Bahçeci & İrem Ece Akpınar (2019). "Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Mahalle Bekçiliğinin Rolü: Yahya Kemal Mahallesi Örneği", Kamu Güvenliği Politikaları: Yerelden Küresele, Ed. Hasan Acar, Ankara: Nobel Yayınevi, 273-295
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2019). "Türkiye'de Çevreciliğin Tarihi", Türkiye'de Çevre Politikaları: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eksik Halkayı Tamamlamak, Ed. B. Hergüner ve E. Kalkan,Ankara: Nobel Yayınevi, ss.45-62
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2019). "Yerel Yönetimlerde Çocuk Katılımı ve Bir Uygulama Örneği Olarak Çocuk Meclisleri", Kamu Yönetimi ve Çocuk, Ed. Y. Mamur Işıkçı, Ankara: Astana Yayınları, 61-81
 • Hazal Ilgın Bahçeci & İrem Ece Akpınar (2018)." Çocuk Dostu Kent", Çocuk Üzerine Araştırmalar, Ed. G. Uludağ ve M. Altunbay, Ankara: Astana Yayınları, 109-129
 • Hazal Ilgın Bahçeci(2018), "Kapitalizme Karşı Ekolojik ve Feminist Bir Duruş: Sosyalist Ekofeminizm", Kadın Çalışmalarında Güncel Konular, Eds. R.A. Wollf, S. Yılmaz, Y. Mamur Işıkçı, H. Bülbül, E. Mamur Yılmaz, Eğitim Yayınevi, Konya, ss. 226-243
 • Hazal Ilgın Bahçeci & Kemal Görmez (2018): "Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Pratiği", Kentsel Politikalar, Ed. Ayşegül Mengi & Deniz İşçioğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, s. 105-122
 • Kemal Görmez & Hazal Ilgın Bahçeci (2018),"Yerel Yönetimlerin Siyasal Temelleri", Yerel Yönetimler, eds. Kemal Görmez & Hasan Yaylı, 2.Baskı, Ankara: Orion Kitabevi, 33-59
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2018), "İstanbul Kent Vakalarına Kentsel Politik Ekoloji Çerçevesinden Bakmak", Türkiye'nin Afet Yönetimi: Sosyal Siyasal ve Yönetim Boyutuyla, Editörler: Hayriye ŞENGÜN, Seçil Gül MEYDAN YILDIZ, Binali TERCAN, s. 353-376, Ankara: Palme Kitabevi. ISBN: 978-605-282-148-0
 • Hazal Ilgın Bahçeci(2018), "Bağımlı Kentleşme", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi (Ed. Y. Mamur Işıkçı ve E. Alacadağlı), Ankara: Astana Yayınları, 41-47
 • Hazal Ilgın Bahçeci(2018), "Ekolojik Hareketler", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi (Ed. Y. Mamur Işıkçı ve E. Alacadağlı), Ankara: Astana Yayınları, 218-224
 • Hazal Ilgın Bahçeci(2018), "Ekososyalizm", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi (Ed. Y. Mamur Işıkçı ve E. Alacadağlı), Ankara: Astana Yayınları, 256-263
 • Hazal Ilgın Bahçeci (2017): "Kent, Kentsel Kimlik ve Demokrasi İlişkisi", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Ed. Mahmut Güler ve Menaf Turan, Marmara Belediyeler Birliği Yayınlarıi İstanbul, C.2, 345-359
 • Kemal Görmez, Harika Uçar Altınışık & Hazal Ilgın Bahçeci (2013): "Muhafazakarlık, Neoliberalizm, Kentsel Dönüşüm ve Kimliksiz Kentler”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Eds. Y. Bulut, V. Eren, S. Karakaya & A. Aydın, Pegem yayınları, Ankara, s. 355-360

DİĞER

HAKEMLİKLER
 • Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives
 • Enderun Dergisi
Son Güncelleme: 19.06.2019 15:17:48