KİŞİSEL BİLGİLER

Öğr. Gör. Dr. Furkan ÇELEBİ

Birim: Sorgun Meslek Yüksekokulu
Alt Birim: Muhasebe ve Vergi Bölümü
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: furkan.celebi@bozok.edu.tr
Kişisel E-posta: fcelebi@hotmail.com
Telefon: 03545020055 / 4334 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiOndokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİşletmeİşletme2019
Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüİşletme ve Endüstri İlişkileriİşletme ve Endüstri İlişkileri2013
LisansGazi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletmeİşletme2008

YAYINLAR

MAKALE

ULUSLARARASI
Diğer Hakemli Dergilerde Makale
 • Furkan Çelebi (2020). Örgütsel Gururun Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi: Özel Okul Öğretmenleri Örneği. İşletme Araştırmalar Dergisi, 12(3), 3261-3272., Doi: 10.20491/isarder.2020.1038
 • Furkan Çelebi (2020). Örgütsel Utanç: Ölçek Uyarlaması Ve Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 51 - 60.
 • Hasan GÜL, Furkan ÇELEBİ, Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinde Başlıca Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kriz Yönetiminin Değerlendirilmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020, 9(3), 1703-1715
 • Furkan ÇELEBİ, Gürhan UYSAL (2019). Bankacıların İş Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (20) , 172-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/50408/581748
 • Furkan ÇELEBİ, Alp Eren KAYASANDIK. “TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ANKARA-KIZILAY’DAKİ BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018 Sayı:4.
 • Furkan ÇELEBİ. “KOBİ YÖNETİCİLERİNİN KOSGEB DESTEKLERİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3, Cilt:3, 2017.
 • Furkan ÇELEBİ. “TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK”, Researcher: Social Science Studies (2017) Cilt 5, Sayı 9, s. 85-99. Doi: http://dx.doi.org/10.18301/rss.314.
 • Furkan ÇELEBİ, Yetkin BULUT. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ERP YAZILIMI KULLANAN BİR İŞLETMENİN İNCELENMESİ, Akademik Bakış Dergisi, ISSN:1694-528X, Eylül-Ekim 2016, Sayı:57.
 • Hasan GÜL, Furkan ÇELEBI. HÜKÜMET KADIN” FILMI ESLIGINDE VIZYONER LIDERLIK, ASOS Journal, Yıl:2, 5, 9 / 2014.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • Furkan ÇELEBİ, İş Yaşam Kalitesi: Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma. VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri)
 • ÇELEBİ FURKAN (2019). GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ: MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 27-29 Aralık 2019, Samsun
 • ÇELEBİ FURKAN (2019). NEPOTİZMİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BURSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 27-29 Aralık 2019, Samsun.
 • Furkan ÇELEBİ, Gürhan UYSAL, Hemşirelerin Yıkıcı Liderlik Algıları. VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri)
 • Furkan ÇELEBİ, "Dağıtımsal Adaletin Presenteizm Üzerindeki Etkisi". Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 4-6 Ekim 2019, Ankara.
 • Furkan ÇELEBİ, "İşten Ayrılma Niyeti ve Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki". Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 4-6 Ekim 2019, Ankara.
 • Furkan ÇELEBİ, “Comparison of Organizational Cynicism and Organizational Commitment Levels of Public and Private Sugar Factories” 1. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (November 2-4, 2017), Tokat, Türkiye.
 • Furkan ÇELEBİ, “The Relationship between Leader Behaviors in Managerial Position and Organizational Cynicism and Organizational Deviation” 1. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (November 2-4, 2017), Tokat, Türkiye.
 • Furkan ÇELEBİ, “KOBİ Yöneticilerinin KOSGEB Desteklerine İlişkin Algı ve Beklentileri" III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey. III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye March 04-05, 2017.

KİTAPLAR

 • Sağlık kurumlarında yıkıcı liderlik örgütsel sapma ve örgütsel sinizm, İksad Yayınevi, 2019, Ankara
 • Küresel Salgın (Covıd – 19) Sürecinde İş Eşitsizlikleri Ve Zorunlu Örgütsel Değişim (Kitap Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt II 2020, Gece Kitaplığı. ISBN • 978-625-7243-51-3
 • Çelebi F. (2020). BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLERDE KAVRAMSAL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR, Editör. ISBN: 978-625-7680-17-2. Duvar Yayınları, İzmir.
 • Çelebi F. (2020). İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE KAVRAMSAL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR, Editör. ISBN: 978-625-7680-22-6. Duvar Yayınları, İzmir.
 • Çelebi F. (2020). İŞ Mİ İNSAN MI? YÖNETİM TARZI MATRİSİ VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Kitap Bölümü, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE KAVRAMSAL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR, Editör: Dr. Furkan ÇELEBİ, ISBN:978-625-7680-22-6. Duvar Yayınları, İzmir.
 • Çelebi F. (2021). Dijital Çağda Liderlik ve Girişimcilik. İksad Yayınevi, ISBN: 978-605-74646-7-5. Ankara.
Son Güncelleme: 23.02.2021 19:51:02