KİŞİSEL BİLGİLER

Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Birim: İlahiyat Fakültesi
Alt Birim: Temel İslam Bilimleri
Personel Tipi: Akademik
Kurumsal E-posta: mehmet.altuntas@yobu.edu.tr
Kişisel E-posta: mehmet.altuntas@yobu.edu.tr
Telefon: 03542421120 / 6171 (Dahili)
Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon / 1973
Uzmanlık Alanları: Tefsir

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Üniversite/Okul Bölüm Anabilim Dalı Mezuniyet Yılı
Doktora/Uzmanlık EğitimiAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTemel İslam BilimleriTefsir Anabilim Dalı2008
Yüksek LisansAnkara Üniversitesi / Sosyal Bilimler EnstitüsüTemel İslam BilimleriTefsir Anabilim Dalı2002
LisansAnkara Üniversitesi / İlahiyatİlahiyat1999

DUYURULAR

AKADEMİK GÖREVLER

 • 2016 - Devam Ediyor : PİDEG (BAP) ALT KOMİSYON ÜYELİĞİ
 • 2019 - Devam Ediyor : KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYON ÜYELİĞİ

İDARİ GÖREVLER

 • 2015 - 2016 : DEKAN YARDIMCILIĞI
 • 2014 - Devam Ediyor : FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
 • 2018 - Devam Ediyor : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
 • 2015 - Devam Ediyor : TEFSİR ANABİLİM DALI BAŞKANI

YAYINLAR

MAKALE

ULUSAL
Hakemli Dergilerde Makale
 • "Tevrat ve Kur'an'a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, Ocak-Haziran, cilt:3, sayı: 3, ss.89-110.
 • "Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir İnceleme", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/13 (2018), ss. 103-128.
 • "Mukâtil b. Süleyman'ın Tefsirinde İsrâiliyat Ve Huruf-ı Mukattaa", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, Haziran, cilt: 7, sayı: 13, ss. 129-158.
 • "Kur'an'ın Mekke'de Yazılması Ve Medine'de Çoğaltılması Üzerine Bazı Değerlendirmeler", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, Aralık, cilt: 6, sayı: 11, ss. 257-289.
 • “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, Volume 11/12 Summer 2016, ANKARA/TURKEY, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9913, p. 1- 24
 • “Bekıyye” Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2020), ss. 77- 104.
 • Ebû Alî el-Cübbâî’nin Bazı Fırkalara Yönelik Eleştirilerinde Esas Aldığı Âyetlerin Tahlili -Kitâbü’l-Makâlât Özelinde-, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4/2 (2020), ss. 433 - 464.
 • Mukâtil b. Süleymân'ın Âyetlerin Tefsirinde Kullandığı Sayılar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 14/76 (Şubat 2021) ss. 801-512.
 • İsrâ Olayından Önce Nâzil Olan Sûrelerde Beş Vakit Namaz, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 16 (Haziran 2021), ss. 61-90.

BİLDİRİ

ULUSLARARASI
 • "Mehmet Nuri Yozgadi'nin 'Hukuk-i Emvat'ında Atıfta Bulunduğu Ayetlerin Değerlendirilmesi ve Kur'an'da Iskat", Uluslararsı Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 2016, Cilt: 4, ss. 539-552.
 • "İşârî Tefsir ve Cemal Halvetî'nin Fâtiha İle Fîl-Nâs Sûrelerine İlişkin İşârî Yorumları", Uluslararası Amasyalı Alimler Sempozyumu, 20-21 Nisan, 2017, Cilt: 1, ss. 223-234.
 • "Şûrâ 29. Ayet Bağlamında Üsküplü Hâfız Ferîd ve Bolvadinli Yunuszâde Ahmed Vehbî'nin "Sükkân-ı Semâ" Konusundaki Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, 13-15 Ekim, 2017, ss. 963-986
 • “El-Emir Bi’l-Ma'rûf ve Nehiy Ani’l-Münker” Kavramının Model İnsanın Oluşumundaki Etkisi", Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 26-27 Nisan 2018 Maraş, Cilt: 1, ss.723-733.
 • Kur’ân-Tevrât Bağlamında Hz. Hârûn, Sâmirî ve Buzağı Heykeli, Taras Şevçenko 6. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi 4-5 Nisan 2021 Kiev, Ukrayna, Cilt: 3, ss. 912-924.
 • Kur’ân-Tevrât Bağlamında Peygamberlerin Masumiyeti, 2. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi 28-30 Nisan 2021, Cilt: 2, ss. 296-309.
 • Evrensel İslâm Kardeşliğinin Tesisi ve Hac İbâdeti, Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac Sempozyumu 01-03 Nisan 2021, ss....

KİTAPLAR

 • Kur'an Perspektifinden Dünyanın Değeri, İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2018.
 • Mekkî Surelerde Sayılar, Ankara: İlahiyat Yayınları, 2019.
 • Tefsir (Surelerin Nüzul Sırasına Göre Analizi), 6. Bölüm, Tarihi Örneklerle İkna Çabaları ve Kabilesel Tebliğ Dönemi, İstanbul: Lisans Yayncılık, 2019,ss. 165-198.
 • Kur'ân-ı Kerîm'e Göre İmtihan Gerçeği, Ankara: İlahiyat Yayınları, 2020

DİĞER

ATIFLAR
 • Recep ÖNAL, "İnanç Ve Düşünce Özgürlüğü Bağlamında İslam'ın Kılıç Zoruyla Yayıldığı İddialarına Karşı İmam Mâturîdî'nin Yaklaşımı", Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2017, s. 61; Mehmet ALTUNTAŞ, "Tevrat ve Kur’an’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı", BÜİFD, 3/3 (2013): 89-110.
 • Zeynep ÖZCAN, "Psiko-Teolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddet Olgusu: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma" Turkish Studies, 12/10, (2017), s. 253; Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • Suat CEBECİ, "İslam'ın İlk Devrinde Kültürel Dönüşüm Aracı Olarak Eğitim", Turkish Studies, 11/12, (2016), s. 105; Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • Mustafa KAYHAN, "Şiirle İstişhâd Açısından Kurtubî Tefsiri (Ankebut Suresi Örnekliği)", Turkish Studies, 12/27, (2017), s. 261; Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • Recep ÖNAL, "Ebü'l-Berekât en-Nesefî'nin İlahî İsim ve Sıfatlara Yaklaşımı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 42, (2017), s. 156; Mehmet ALTUNTAŞ, "Tevrat ve Kur'an'a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt : 3 sayı: 2, 2013, s. 89-110.
 • Orhan YILMAZ, "Hadis/Sünnet Işığında Kız Çocuklarına Verilen Değer" Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8, (2017), s. 184; Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies,Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • Süleyman YILMAZ, "Sünni Müfessirlere Göre Mut'a Nikahı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 11 (2017), s. 208; Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies,Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • Mehmet ÇALIŞKAN, "Hucurât Süresi Bağlamında Takva", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 11, (2017), s. 112; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, Volume 11/12 Summer 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9913, p. 1- 24.
 • Ali BİNOL, "Kur'an'da Geçen Tezekkî Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 11, (2017), s. 199; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, Volume 11/12 Summer 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9913, p. 1- 24.
 • Zeynel Abidin AYDIN, "Siyak-Sibak Merkezli Bir Analiz Tefsirlerde Ahzab Suresi (36-40) Âyetleri, Turkish Studies, Volume 12/2, (2017), s. 46; Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • İbrahim FİDAN, "Cahiliye Şiirinde Kadın İmgesi", Dini Araştırmalar Dergisi, Kadın Özel sayısı, 2016, s. 300; Mehmet ALTUNTAŞ,“Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • Kemal ŞİMŞEK, "İzzuddîn İsmail Abdulğânî, Arap Kültüründe Edebiyat ve Dil Kaynakları", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/11, 2017, s. 267; Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkis Studies, Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68..
 • İsa KANİK, "Kur’ân’ı Anlamanın İlkeleri: Abdurrahman Habenneke el-Meydânî Örneği" Turkish Studies, Volume 13/2, (2018), s. 464, Mehmet ALTUNTAŞ, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9354, p. 45-68.
 • İsa KANİK, "Kur’ân’ı Anlamanın İlkeleri: Abdurrahman Habenneke el-Meydânî Örneği" Turkish Studies, Volume 13/2, (2018), s. 465, Mehmet ALTUNTAŞ, "İşârî Tefsir ve Cemal Halvetî'nin Faitiha İle Fîl-Nâs Sûrelerine İlişkin İşârî Yorumları", Uluslararası Amasyalı Alimler Sempozyumu 21-23 Nisan 2017, ss.223-234
 • İsmail PIRLANTA, “Müşriklerin Hz. Peygamber’e Karşı Takındıkları Tavırlar -Ebû Süfyân Örneği-”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018) s. 79; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Turkish Studies, Volume 11/12 (Summer 2016): 12-13, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/ TurkishStudies.9913.
 • İsmail PIRLANTA, “Müşriklerin Hz. Peygamber’e Karşı Takındıkları Tavırlar -Ebû Süfyân Örneği-”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018), s. 80; Mehmet ALTUNTAŞ, “Tevrat ve Kur’an’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, 3 (2013), s. 103-128.
 • Mehmet TÖZLUYURT, “Kur’an’da Allah ve İnsanın Sonsuzluğu Üzerine Bir İnceleme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018), s. 186; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Turkish Studies. 11/12 (2016): 1-24. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9913.
 • Talha ERDEM, “Klasik İslam Modernizminin Karakter Yapısı”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018), s. 239; Mehmet ALTUNTAŞ, “İşari Tefsir ve Cemal Halveti’nin Fatiha İle Fil-Nas Surelerine İlişkin İşari Yorumları”. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Amasya: 2017, 1: 223-234.
 • Mehmet TÖZLUYURT, "Eş'âri Üzerinde Devam Eden Mu‘tezilî Etkiler Hakkında Bir Değerlendirme", Turkish Studies, Volume 13/9, (2018), s. 269, Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Turkish Studies. Volume 11/12 Summer. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9913,p. 1-24.
 • Orhan YILMAZ, "Topklumsal Sorunların Giderilmesinde Hadislerin Rolü (Mehmet Arif Bey Örneği)", Turkish Studies, 13/9, (2018), s. 328; Mehmet ALTUNTAŞ, "Cahiliye Dönemi Evlilikleri ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’an Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, 11/5, (2016).
 • Osman BAYRAKTUTAN, "Kur'an-ı Kerim Derslerinin Toplu/Koro Halinde Okutulmasının Avantajları ve Dezavantajları", Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, (2018), s. 155; Mehmet Altuntaş, “İşârî Tefsir ve Cemal Halvetî’nin Fâtiha İle Fîl-Nâs Sûrelerine İlişkin İşârî Yorumları” Uluslararası Amasyalı Alimler Sempozyumu, 21-22 Nisan 2017, ss. 223-234.
 • Mehmet TÖZLUYURT, İmam Mâturîdi'de "Adalet" Kavramının Model İnsanın Oluşumundaki Katkısı" Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu II. Cilt, s. 560; Mehmet ALTUNTAŞ "Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, Volume 11/12 Summer 2016, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9913, p. 1- 24.
 • Ali PARLAK, "Esbâb-ı Nuzûl Bağlamında Hārūt ve Mārūt Kıssasının Mahiyet Analizi" Universal Journal of Theology, 3/2, s. 115 ; Mehmet Altuntaş, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies 11/12 (2016), DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9913, 1-24.
 • Ali PARLAK, "Esbâb-ı Nuzûl Bağlamında Hārūt ve Mārūt Kıssasının Mahiyet Analizi" Universal Journal of Theology, 3/2, s. 117; Mehmet Altuntaş, “İşârî Tefsir Ve Cemal Halvetî’nin Fâtiha ile Fîl-Nâs Sûrelerine İlişkin İşârî Yorumları”, Uluslararası Amasyalı Âlimler Sempozyumu (Amasya: 21-23 Nisan 2017), 223-234.
 • Harun ÇAĞLAYAN, "Şerhu’l-Akâid Ve Kelâmî Değeri Üzerine Bir Deneme", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 14, 14 (2018/14), s. 31; Mehmet Altuntaş, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”. Turkish Studies, 11/12, (2016): 1-24.
 • Orhan YILMAZ, “Mukâtil b. Süleyman’ın Hadis Anlayışı” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 14, 14 (2018/14) s. 338; Mehmet Altuntaş, “Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsirinde İsrâiliyat ve Hurûf-ı Mukattaa Hakkındaki Yorumları”, Bozifder Dergisi 13/13 (2018): 129-158.
 • Mehmet TÖZLÜYURT, “Mukâtil B. Süleyman’ın Zeydî Ve Mürciî Oluşu Meselesi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 14, 14 (2018/14) s. 290; Mehmet Altuntaş, “Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsirinde İsrâiliyat ve Hurûf-ı Mukattaa Hakkındaki Yorumları”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, cilt: XIII, sayı: 13, ss. 129-158.
 • Süleyman PAK, "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bir Tefsir Denemesi: Mülk Sûresi Tefsiri", DOI: 10.7827/TurkishStudies.14626, Volume 13/25, s. 379; Mehmet Altuntaş, “İşâri Tefsir ve Cemal Halvetî’nin Fatiha ile Fîl-Nâs Sûrelerine İlişkin İşârî Yorumları”, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Amasya, cilt: I, s. 223-234.
 • Halil ÖZTÜRK, Kavramlardan Esaslara İSLAM İNANCI, İlahiyat Yayınları 2019, s.181; Mehmet Altuntaş, "Kur'an'da Peygamberlere Gönderilen 'Kitaplar/Suhuflar' Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, 11/12, ss. 1-24.
 • Burhan İŞLİYEN, "DÜNYEVÎLEŞME", Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019, s. 16; Mehmet Altuntaş, "Tevrat ve Kur‘ân‘a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2013, cilt: III, sayı: 3, ss. 89-110.
 • Burhan İŞLİYEN, "DÜNYEVÎLEŞME", Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019, s. 61, 204; Mehmet Altuntaş, "Kur'an Perspektifinden Dünyanın Değeri", Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. 2008.
 • Mehmet TÖZLÜYURT, "BOLVADİNLİ YUNUSZÂDE AHMED VEHBİ’NİN BİLGİ VE VARLIK ANLAYIŞI", Bolvadin Araştırmaları, E-ISBN: 978-605-7557-54-4, Konya 2018, s. 1150, Mehmet ALTUNTAŞ, " “Kur’ân’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkis Sutudies, Ankara, c. XI, sayı: 12, ss. 1-24.
 • Mehmet YOLCU-Ayşe TOKAY- Ayşenur BIÇAK, "Süleyman Ateş Ve Abdullah Parlıyan'ın Meallerinin Karşılaştırılması", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Aralık-2018 Cilt:10 Sayı:4 (22), Sayfa:1328-1353, s. 1348, Mehmet Altuntaş, “Mukâtil B. Süleyman'ın Tefsirinde İsrâiliyat ve Hurûf-ı Mukattaa Hakkındaki Yorumları”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/13, 2008, 129-158.
 • Fikret GEDİKLİ, "KUR’AN’DA ANLATILAN DÜNYA HAYATININ MAHİYETİ", Volume 13/2, Winter 2018, p. 435-455 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12995 ISSN: 1308-2140, s. 439; Mehmet ALTUNTAŞ, (2008), "Kur’an Perspektifinden Dünyanın Değeri", Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zeynel Abidin AYDIN, "Kur'an'ın Evlilik ve Çok Eşlilik Konusundaki Rehberliği", DİSİPLİNLERARASI KADIN ÇALIŞMALARI II, ISBN:978-975-487-220-0, ADANA – 2019, s. 372; Mehmet ALTUNTAŞ, Câhiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi, Turkish Studies, Volume 11/5 Winter 2016, p. 45-68.
 • Recep Önal, İmam Birgivî'de Bilgi Ve İnanç Paradigması, ISBN: 978-605-9464-97-0, Sertifika no: 41427, Bursa: Emin Yayınları, 2019, s. 253; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, 11/12 (2016): 1- 24.
 • Orhan YILMAZ, "Gazzâli’nin Eyyühe'l-Veled İsimli Kitabının Önemi Ve Kitapta Geçen Hadislerin Değerlendirilmesi", BOZİFDER, s. 204; Mehmet ALTUNTAŞ, “Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir İnceleme”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/13 (2018): 103-128.
 • Mehmet Tözluyurt, Kelam Tarihi I-II, s. 384; Mehmet Altuntaş, Kur'an Perspektifinden Dünyanın Değeri, İstanbul: Hikmetevi Yayınevi, 2018, s. 384.
 • Mehmet Tözluyurt, Kelam Tarihi I-II, s. 381; Mehmet Altuntaş, Kur'an'da Peygamberlere Gönderilen 'Suhuflar/Kitaplar' Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies, 11/12, ss. 1-24.
 • Recep Önal, SİSTEMATİK KELAM, Lisans Yayıncılık, 2019; s. 326-327; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies, 11/12 (2016): 1- 24.
 • Abdurrahman Altuntaş, Kur'an'da Salih İnsan; Ankara: İlahiyat Yayınları, 2016, s. 211; Mehmet Altuntaş, "Kur'an Perspektifinden Dünyanın Değeri", Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008.
 • Azime Betül Demirel Yiğit, HADİD SURESİ ÖRNEKLİĞİNDE RİVAYET VE DİRAYET TEFSİRLERİ ARASINDA KARŞILAŞTIRMA, (Yüksek Lisan Tezi 2019 SİVAS), s. 87. "Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir Değerlendirme", BOZİFDER cilt 13, s. 104, 100-111, 124.
 • Hüseyin Güneş, Siyer Yıllığı II. Bayraklı Evler: Cahiliye Mekke'sinin Genel Evleri, Endülüs Yayınevi, 2019, s. 73; Mehmet Altuntaş, "Cahiliye Dönemi Evlilikleri Ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur'an Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, 11/5, 2016, p. 45-68.
 • Hasan YILDIRIM, "KUR’AN’DA EHL-İ KİTAP BAĞLAMINDA MEVDÛDÎ VE SÜLEYMAN ATEŞ’İN GÖRÜŞLERİNİN MUKAYESESİ (Yüksek Lisans Tezi)" s. 38; Mehmet ALTUNTAŞ; “Tevrat ve Kur’ân’a Göre Yahûdilerin Dünyaya Bakışı”, BOZİFDER 3/3 (2013).
 • SAİT AKBIYIK, "Kur'an-ı Kerim Ve Eski Ahit'e Göre İsrailoğullarının Lanetlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi Necmettin Erbakan Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019, s. 69; Mehmet ALTUNTAŞ, “Tevrat ve Kur’ân’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı”, BOZİFDER 3/3, 2013.
 • Ömer DİNÇ, Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı, Doktora Tezi Çorum 2019, s. 170; Mehmet ALTUNTAŞ, “Mukâtil b. Süleyman'ın Tefsirinde İsrailiyyat ve Huruf-u Mukattaa Hakkındaki Yorumları”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 13 (2018): 129-158.
 • Sibel DANACI, "Son Dönem Müfessirlerinden Vehbe b. Mustafa ez-Zuhaylî’nin et-Tefsîru’l-Münîr Adlı Eserinin Kaynaklar ve İçerik Açısından Tanıtım ve Değerlendirilmesi" s. 453; Mehmet ALTUNTAŞ, (2018). Kur’an Perspektifinden Dünyanın Değeri. İstanbul: Hikmetevi Yayınları. s. 156.
 • Sibel DANACI, "Kur’ân-ı Kerim’in Metinleşme Süreci ve Sûrelerin Tertibine Dair Görüşlerin Değerlendirilmesi" s. 149; Mehmet ALTUNTAŞ, Kur'an Perspektifinden Dünyanın Değeri. İstanbul: Hikmetevi Yayınları 2018.
 • Sibel DANACI, "Kur’ân-ı Kerim’in Metinleşme Süreci ve Sûrelerin Tertibine Dair Görüşlerin Değerlendirilmesi" s. 146; Mehmet ALTUNTAŞ, "Kur'an'ın Mekke'de Yazılması Ve Medine'de Çoğaltılması Üzerine Bazı Değerlendirmeler". Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018
 • TOLGA SAVAŞ ALTINEL, "Kur’an’ın Kavram ve Bağlam Hassasiyetine Bir Örnek Olarak İdris Peygamber" s. 23, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 61:1 (2020), 1-29; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”, 11:12 (2016).
 • Hidayet AYDAR, "Kültürlerarası Bir Bilgi ve Barış Köprüsü Olarak İsrâiliyât", s. 32, BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi; Mehmet ALTUNTAŞ, “Mukatil b. Süleyman’ın Tefsirinde İsrâiliyât ve Hurûf-i Mukataa Hakkındaki Yorumları”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/13 (2018): 129-158.
 • Süleyman YILMAZ, "EHL-İ SÜNNET VE ŞİÎ CAFERÎ MÜFESSİRLERE GÖRE MUT‘A NİKÂHI", s. 26; Mehmet ALTUNTAŞ, Kur’ân Perspektifinden Dünyanın Değeri, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.
 • Mehmet ÇAM, "İHYÂU ‘ULÛMİ’D-DİN ESERİNDE BİREYSEL AHLAK EĞİTİMİ" s. 86,T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2019; Mehmet Altuntaş, “Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir İnceleme”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 13 (13), 103-128.
 • Muhammet Yılmaz-Ersin Çelik, Muhammed Hâdî Ma‘rifet’in Görüşleri Bağlamında Şiî/İmâmî Gelenekte Kur’an’ın Cem‘i Meselesine İki Farklı Yaklaşım, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 17, 2020, s. 88; Mehmet Altuntaş, “Kur’an’ın Mekke’de Yazılması ve Medine’de Çoğaltılması Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/11, 2018.
 • Meliz Barmaksız, "Kur’an’da Vahyin Kaydına İlişkin Kelimelerin İncelenmesi", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ANKARA 2019, s. 19; Mehmet Altuntaş, “Kur’an’ın Mekke’de Yazılması ve Medine’de Çoğaltılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler,” Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/11 (2018).
 • Ferruh Kahraman, KUTSAL KİTAPLARIN SAYISI: İLK SAHİFELER VE ÖNCEKİ KİTAPLAR, s. 4, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50/50, 2020, Mehmet Altuntaş, “Kur’ân’da Peygamberlere Gönderilen Suhuf/Kitaplar Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, 11/12 (2016), 1-24.
 • Halime AKKUŞ, MUKÂTİL B. SÜLEYMÂN’IN TEFSİRİNDE ÖLÜM ve ÖTESİ, (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2020) s. 20; Mehmet Altuntaş, “Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsirinde İsrâiliyyat ve Hurûf-u Mukattaa”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (Temmuz/2018), 129-158.
 • Halime AKKUŞ, MUKÂTİL B. SÜLEYMÂN’IN TEFSİRİNDE ÖLÜM ve ÖTESİ, (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2020) s. 24; Mehmet Altuntaş, “Tevrat ve Kur’ân’a Göre Yahûdilerin Dünyaya Bakışı”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 3 (Temmuz/2013), 90-93.
 • Halime AKKUŞ, MUKÂTİL B. SÜLEYMÂN’IN TEFSİRİNDE ÖLÜM ve ÖTESİ, (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2020) s. 69; Mehmet Altuntaş, “Kur’ân’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/ Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies 2016, 11,12 (Eylül/2016), 1-24.
 • Halime AKKUŞ, MUKÂTİL B. SÜLEYMÂN’IN TEFSİRİNDE ÖLÜM ve ÖTESİ, (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2020) s. 113; Mehmet Altuntaş, Mekkî Surelerde Sayılar (Ankara: İlahiyat Yayınları 2019)
 • Ali BİNOL, KUR'AN'DA BEŞER VE İNSAN, Gece Kitaplığı 2020, s. 139; Mehmet ALTUNTAŞ, Kur'ân Perspektifinden Dünyanın Değeri, İstanbul: Hikmetevi Yayınları 2018.
 • Halil ÖZTÜRK, ŞHRİSTÂNÎ'NİN KELÂMÎ GÖRÜŞLERİ, s. 245, İlahiyat 2020; Mehmet ALTUNTAŞ, Kur'ân Perspektifinden Dünyanın Değeri, Hikmetevi Yayınları 2018.
 • Halil İbrahim GÖÇER, "İSLAM KELAM EKOLLERİNİN RIZIK VE FİYAT GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", s. 29-30. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2020 Konya; Mehmet Altuntaş, Kur’an Perspektifinden Dünyanın Değeri, Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2018.
 • Süleyman KAYA, "Covid-19 Pandemi Süreci ve Sonrasına Kur’ân Temelli Yaklaşım" Tefsir Araştırmaları Dergisi 4/3, 2020, s. 6; Mehmet Altuntaş, "Kur’ân-ı Kerîm’e Göre İmtihan Gerçeği", Ankara: İlahiyat Yayınları, 2020.
 • Muharrem ERTAŞ, "CÂHİLİYE ŞAİRİ ANTERA B. ŞEDDÂD EL-ABSÎ VE DİVANININ EDEBÎ TAHLİLİ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020 Doktora Tezi, s. 33; Mehmet Altuntaş,“Câhiliye Dönemi Evlilikleri ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies, Volume, 11/5 (Winter 2016), 45-68.
 • Şenol KUTLUAY, "REŞİD RIZÂ’NIN TEFSÎRU’L-MENÂR ADLI ESERİNDE YAHUDİLİĞE YAKLAŞIMI", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019, s. 37; Mehmet Altuntaş, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, Ankara 2016, s. 1-24.
 • Hasan HALİL, "İLÂHİ KİTAPLARIN ÂİDİYETİ ve MÂHİYETİ AÇISINDAN KUR’ÂN’DA KİTAP- PEYGAMBER İLİŞKİSİ: TEVRAT- HZ. MÛSÂ ÖRNEĞİ" İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019, s. 1; Mehmet Altuntaş, “Kur’an’da Peygamberlere Gönderilen ‘Suhuflar/Kitaplar’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, 2016, s. 9-11
 • Sedat NAMDAR, "İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE ORTADOĞU’DA EKO-POLİTİK AKIL"MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 2019, s. 108; Mehmet Altuntaş, “Tevrat ve Kuran’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Yozgat 2013, s.105.
 • İshak GÖKSEL, " MİSYAR NİKÂHI" SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019 Yüksek Lisans Tezi, s. 10; Mehmet Altuntaş, “Câhiliye Dönemi Evlilikleri ve Muallaka Şiirlerinde Anlatılan Hayatın Kur’an Açısından Değerlendirilmesi”, Türkish Studies (ss. 45-68), Ankara, 2016.
 • Hüseyin ORAL, "ÜÇ KAVRAM, TEK TERİM VE BİR ÖNERİ: KUR’ÂN’IN CEM‘İ" s, 301, Bilimname 2020; Mehmet ALTUNTAŞ, “Kur’an’ın Mekke’de Yazılması ve Medine’de Çoğaltılması Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VI/11 (2018).
 • Faruk ÖZDEMİR, "Kur'ân'da Musibetler, Ankara: Araştırma Yayınları, 2021, s. 14; Mehmet ALTUNTAŞ, "Kur'ân-ı Kerîm'e Göre İmtihan Gerçeği", Ankara: İlahiyat Yayınları 2021.
 • Mehmet TÖZLUYURT, "Ebü'l-Mu'în en-Nesefî'ye Göre Kerrâmiyye Ekolü ve Görüşleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 14/76, 2021, s. 819; Mehmet ALTUNTAŞ, Kur'ân Perspektifinden Dünyanın Değeri, İstanbul: Hikmetevi Yayınları 2018.
 • Murat VANLI, "Ünsi Hasan Şa'banî Divanı'nda Peygamberler Ve Peygamber Kıssalarına Telmihler, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/15 (2021), s 95; Mehmet ALTUNTAŞ, "Mukâtil b. Süleymân'ın Tefsirinde İsrâiliyyât Ve Huruf-ı Mukataa Hakkındaki Yorumları, Bozofder 13/3 (2018), ss. 129-158.
EDİTÖRLÜKLER
 • Bozifder Dergi Editörlüğü (9. sayı 2016)
HAKEMLİKLER
 • Mustafa KARA, "Hasan Basri Çantay'ın "Kur'an-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm" Adlı Eseri ve Bu Eserin Günümüz Meal Çalışmalarına Etkisi", BALIKESİR 2016.
 • Bayram AYHAN, "Kadir Gecesi’nin Kur’ân’ın Nüzûlünden Önce Biliniyor Olması, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 8, s. 311-332.
 • Mehmet ÇALIŞKAN, "Hucurât Sûresi Bağlamında Takva", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 11, s. 91-119
 • Mustafa KAYHAN, "ŞİİRLE İSTİŞHÂD AÇISINDAN KURTUBÎ TEFSİRİ (ANKEBUT SURESİ ÖRNEKLİĞİ", Turkish Studies, 2017.
 • Zeynel Abidin AYDIN, "SİYÂK-SİBÂK MERKEZLİ BİR ANALİZ TEFSİRLERDE AHZÂB SURESİ (36-40) ÂYETLERİ", Turkish Studies, 2017.
 • Davut ŞAHİN, "Gümüşhanevî'nin Kur'an'a İki Yönlü Yaklaşımı ve Ayet Yorumları", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, GÜMÜŞHANE, 2017.
 • Osman BAYRAKTUTAN, "Kur'an'ı Kerîm Derslerinin Toplu/Koro Halinde Okutulmasının Avantajları ve Dezavantajları", Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı / No: 9, Nisan / April 2017: ss.145-171.
 • İsa KANIK, "Kur’ân’ı Anlamanın İlkeleri: Abdurrahman Habenneke el-Meydânî Örneği", Turkish Studies, 13/2, 2018.
 • İsmail Hilmi BİLGİ, "Havf ve Haşyet Kavramlarının Kur’ân’daki Semantik Anlamı" Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018.
 • Mehmet TÖZLUYURT, "Eş‘âri Üzerinde Devam Eden Mu‘tezilî Etkiler Hakkında Bir Değerlendirme", Turkish Studies, 13/9, (2018)
 • Süleyman PAK, "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BİR TEFSİR DENEMESİ: MÜLK SÜRESİ TEFSİRİ" Volume 13/25, 2018, p. 373-400 DOI: 10.7827/TurkishStudies.14626.
 • Ekrem Gülşen-Zehra ÇELEBİ, "ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN TEFSİRİNDE İ’CÂZÜ’L-KUR’ÂN", Turkish Studies, 2019, 14/2, ss. 281-305.
 • Hüseyin ÇELİK, "HZ. EBÛ BEKİR HAKKINDA NÂZİL OLAN ÂYETLER", BOZİFDER, 15/15, ss. 157-183.
 • Mustafa SOYCAN, TABERİ TEFSİRİNDE HİCRET, Kocaeli İlahiyat Dergisi 3/1 (Ağustos 2019): ss. 123-156.
 • DAVUT AĞBAL, "Molla Câmî Tefsiri’nde İşârî Yorumlar", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, ss. 397-421.
 • Bayram Ayhan, "Tefsir Literatürü Bağlamında Allah’ın Sosyal Hayatı Tanzimi Meselesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, sayı: 34, ss. 141-174.
 • Muhammed Ali Erdal, "Şartların Değişmesiyle Kur'an Ahkâmının Güncellenmesi: Hz. Ömer Örneği" Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), 13, 13 (2018/13) pp. 213-231
 • Yakup BIYIKOĞLU, "İSLÂM ÖNCEASİ DİNÎ-KÜLTÜREL OLGULARIN KIBLENİN TAHVİLİ HUSUSUNA YANSIMALARI ve KIBLE AYETLERİNİN SOSYAL-İÇTİMAÎ BOYUTU", İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 6/1 (2019) pp. 70-97
 • EMRAH DİNDİ, "TÛR-İ SİNÂ KISSASINI İSRAİLOĞULLARININ TEŞBİHÎ VE TECSİMÎ TANRI TASAVVURU ZEMİNİNDE OKUMAK", 2019, Cilt 3 , Sayı 2, SS. 107-148.
 • Mustafa KAYHAN, "KIYAMET, CENNET ve CEHENNEMDE GÖREVLİ MELEKLERDEN BAHSEDEN AYETLERİN MEAL, TEFSİRLERİNİN KUR'ÂN MESAJI ve KUR'ÂN YOLU TEFSİRLERİNDEN MUKAYESESİ", Turkish Studies Comparative Religious Studies,Volume 14 Issue 7, 2019, p. 683-712.
 • NURULLAH AYDEMİZ, "Saygı Değeri Bakımından Kur’an’da Öne Çıkan Hususlar", 2019, 16/16, BOZİFDER ss. 97-124.
 • Esat ÖZCAN, "OSMANLI TEFSİR GELENEĞİNDE TÜRKÇE TEFSİRLERİN YERİ", Bozifder Cilt: 17, Sayı 17, 2020, ss. 161-187.
 • Muhammet YILMAZ-Ersin ÇELİK, "Muhammed Hâdî Ma‘rifet’in Görüşleri Bağlamında Şiî/İmâmî Gelenekte Kur’an’ın Cem‘i Meselesine İki Farklı Yaklaşım", Bozifder, Cilt: 17, Sayı: 17, 2020, ss.73-98.
 • Burhan ÇONKOR, "Hakikati ve Mahiyeti Açısından Kur’ân’da Adalet Terazileri" Dini Araştırmalar, ss: 117-142.
 • Necmi ATİK, "ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN YAZDIĞI SON MEÂL", İlader, Sayı: 13, 2020, ss. 183-221.
 • Sibel DANACI, "Son Dönem Müfessirlerinden Vehbe b. Mustafa ez-Zuhaylî’nin et-Tefsîru’l-Münîr Adlı Eserinin Kaynaklar ve İçerik Açısından Tanıtım ve Değerlendirilmesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 11, sayı 1, 2020.
 • Sibel DANACI, "Kur’an-ı Kerim’in Tertibine Metinleşme Süreci ve Sûrelerin Tertibine Dair Görüşlerin Değerlendirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 8, sayı 1, 2020.
 • Hamza SADAN, "Ayetlerin Mekkîlik ve Medenîliği: Bakara Suresi Son İki Ayeti Örneği", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 8, sayı 1, 2020.
 • Süleyman KAYA, Covid-19 Pandemi Süreci ve Sonrasına Kur’ân Temelli Yaklaşım, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 4/3 (2020). ss. 1-29.
 • Ferruh KAHRAMAN, "KUTSAL KİTAPLARIN SAYISI: İLK SAHİFELER VE ÖNCEKİ KİTAPLAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, ss. 1-23.
 • Şuayb KARATAŞ, KUR’ÂN’A GÖRE AİLEYİ AYAKTA TUTAN BAZI KAVRAMLAR VE BU BAĞLAMDA HZ. İBRAHİM’İN ÖRNEKLİĞİ, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 2020.
 • Hatice AVCI, "KUR’ÂN’DAKİ FUÂD KELİMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", 23/59 (2020), 349-371.
YÖNETİLEN TEZLER
 • Cabir Bulut, 2015, (TAMAMLANDI) "MÜTEVATİR VE MEŞHUR KIRÂAT İMAMLARI", Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Vahit Demiral, 2016, (TAMAMLANDI) "KUR'AN'DA ALLAH'A İMAN EDENLER İÇİN KULLANILAN KAVRAMLAR", Bozok Ünivresitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Süleyman Yılmaz, 2017, (TAMAMLANDI) "EHL-İ SÜNNET VE ŞİÎ CAFERÎ MÜFESSİRLERE GÖRE MUT'A NİKAHI", Bozok Üniversitsi Sosyal Biimler Enstitüsü
 • Emin Cengiz, 2017, (TAMAMLANDI) "İBN EBÎ ZEMENÎN VE "TEFSİRU'L-KUR'ANİ'L-'AZÎZ" ADLI ESERİNİN FİLOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ", Bozok Ünivresitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yasin Cenan, 2018, (TAMAMLANDI) "İMAM ASIM'IN RAVİLERİNDEN EBÛ BEKİR ŞÛBE VE HAFSA b. SÜLEYMAN ARASINDAKİ RİVAYET FARKLILIKLARININ TAHLİLİ, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Halime Akkuş, (TAMAMLANDI) "MUKÂTİL B. SÜLEYMÂN’IN TEFSİRİNDE ÖLÜM VE ÖTESİ"
 • Atiye Avşar, (TAMAMLANDI) "RAHMAN SÛRESİNDE TEZYİN SANATI" Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Muhammed Ali Erdal, (DEVAM EDİYOR) "İBNÜ'Z-ZÜBEYR es-SEKAFÎ VE MİLÂKU'T-TE'VÎL ADLI ESERİ" ,Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Hüdai Yavuz,(DEVAM EDİYOR) "Kur'an'da Peygamberlere Gönderilen Kitap/Vahiy İçin Kullanılan Kelimeler"
 • Sümeyra ÇALIK, (DEVAM EDİYOR) "Nesefî'nin 'Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl' Adlı Eserinin Dilbilimsel Açıdan Eleştirilmesi"
DİĞER FAALİYETLER
 • YÖKDİL ARAPÇA DİL PUANI 2018: 76.25
 • İNGİLİZCE YDS DİL PUANI 2014 GÜZ: 81,25
DERSLER
Ders Yılı Ders Adı Eğitim Tipi Saat
2013SARFLisans8
2013SAHABENİN KUR'AN'I KERİM TEFSİRİYüksek Lisans4
2014TİB610.1 KUR'AN İLİMLERİ IYüksek Lisans3
2020TİB203.09.1 KONULU MEAL IYüksek Lisans3
2020TİB203.08.1 KUR'AN KELİME BİLGİSİ IYüksek Lisans3
2020İLA307.1 TEFSİR III (ARAPÇA)Lisans4
2014İLH-Z102.2 KUR'AN OKUMA VE TECVİD IILisans3
2014TİB 508.1 KUR'AN'A YENİ YAKLAŞIMLARDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2014SARFLisans6
2014KUR'AN'DA ANA KONULAR IIDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2014TEFSİR IILisans4
2014TİB 597.1 KUR'AN KELİME BİLGİSİ IDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2014İLH-Z105.1 TEFSİR TARİHİ VE USULÜLisans4
2014İLHZ-106.1 TEFSİR ILisans4
2014TİB506.1 KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİYüksek Lisans3
2014KUR'AN'DA ANA KONULAR IDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2014TİB505.1 KUR'AN VE SOSYAL PROPLEMLERYüksek Lisans3
2015DKA-Z205.1 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ IILisans3
2015İLH-S325.1 TRANSLATİONS AND İNTERPRETATİONS OF QURANLisans2
2015İLHYT-Z108.2 KUR'AN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ IILisans2
2016OKUMA ANLAMALisans4
2017İLHYT-Z303.2 TEFSİR IIILisans2
2017İLHYT-Z304.2 TEFSİR IVLisans2
2017TİB204.1 KONULU MEALYüksek Lisans2
2020İLHYT-Z304.1 TEFSİR IVLisans4
2020İLHYT-S318.1 KUR'ANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARLisans4
2019İLHYT-S466.1 KUR'AN TERCÜMELERİLisans2
2019TİB204.05.1 KUR'AN KELİME BİLGİSİ IIYüksek Lisans3
2019FR-Z202.16 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASILisans2
2020TİB204.05.1 KUR'AN KELİME BİLGİSİ IIYüksek Lisans3
2020TİB204.01.1 KONULU MEAL IIYüksek Lisans3
2020TİB801.64.1 KUR'AN KELİMELERİ KAVRAMLARI TAHLİLLERİ IDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2020TİB681.5 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİYüksek Lisans3
2020TİB602.1 DOKTORA TEZİDoktora/Uzmanlık Eğitimi3
2020TİB601.2 UZMANLIK ALAN DERSİDoktora/Uzmanlık Eğitimi8
2020TİB704.6 UZMANLIK ALAN DERSİYüksek Lisans8
Son Güncelleme: 08.06.2021 10:23:27